سهیلا مهرزاد ثمرین

سهیلا مهرزاد ثمرین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهusher١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٤پارکبانگزارش
0 | 1
in words٢١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٠به قولِگزارش
12 | 1
foul mouth١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٠بی چاک دهن دهان بی چاک و بست بد دهن فحاشگزارش
5 | 0
entries١٣:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٠درج مواردگزارش
2 | 0
colourful١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٠با آب وتاب ( درمورد توصیف جایی یا چیزی ) پر رنگ و لعابگزارش
2 | 0
gasp٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩به نفس نفس افتادنگزارش
5 | 1
take initiative١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩ابتکار عمل به خرج بدهیدگزارش
2 | 0
gilded١٢:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩درمورد دفتر و دفتریادداشت به معنی: زرکوبگزارش
0 | 0
bolster١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩پشت گرمی دلگرمیگزارش
2 | 1
scrupulous١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨وظیفه شناسگزارش
12 | 0
interrupt٠٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مختل کردن کار یا آرامش شخص دیگری مخلّگزارش
12 | 0
give a pat on the back١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧به خود مرحبا گفتن خود را تحسین کردنگزارش
2 | 1
girlhood١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧✔دخترگی ✔دخترانهگزارش
0 | 0
girlhood١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧دخترانهگزارش
0 | 0
under the guise of١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧✔به طرز وانمودین ✔در ظاهرگزارش
2 | 0
first things first١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦اول مهمترین ها اول موارد مهمترگزارش
9 | 1
SEX٢١:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥رابطه زناشوییگزارش
18 | 1
put on٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥پیاده سازی مطالبگزارش
0 | 0
in store٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥در چنتهگزارش
14 | 0
magnet١٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥مگنت تزیینی روی درب یخچالگزارش
5 | 0
party١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥دورهَمیگزارش
2 | 0
reunion٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤تجدید میثاقگزارش
2 | 1
submerge١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢شناور شدنگزارش
2 | 1
LOL٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣١از خنده روده بُر شدنگزارش
12 | 1
flip flop٠٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠دست اندازهای حین پرواز هواپیما چاله های هواییگزارش
5 | 0
melon٠٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠میوه مِلونگزارش
0 | 1
turn away٠٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠ممانعت کردن از ورود کسی به مکان خاصیگزارش
7 | 0
fill٠٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠اشباع شدنگزارش
0 | 1
cheat٠٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠کلک زدن حقه بازیگزارش
0 | 0
pack rat١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩وسواس فکری احتکارگزارش
5 | 0
mileage١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩کیلومترشمارگزارش
9 | 1
rotten١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩افتضاحگزارش
9 | 0
exhaust٢١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨وامانده شدنگزارش
2 | 0
fair wind١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧نسیمگزارش
0 | 0
yes face١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧چهره ای حاکی از حس اعتماد به نفس و جرآت مندیگزارش
0 | 0
bon voyage١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦سفر خوش سفر خوشی داشته باشیدگزارش
0 | 0
take home pay١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦دستمزد خالص مشمول مالیات بر درآمد دریافت دستمزد خالص ضمن کسر مالیات بر درآمدگزارش
0 | 1
quarter١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥فصلنامهگزارش
2 | 1
beacon١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥مشعلگزارش
2 | 0
jot١٥:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥هول هولکی یادداشت برداشتنگزارش
5 | 0
looks١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥شکل و شمایلگزارش
7 | 1
loving٢١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤عشق ورزیدنگزارش
5 | 0
for you١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤در شأن شماگزارش
9 | 1
for many years٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣سالیانِ سالگزارش
5 | 0
there were days١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣یاد اون روزهای گذشته بخیرگزارش
0 | 0
casual dress١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣لباس های اسپرت لباس های راحتگزارش
0 | 0
flirt١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢١دلبری کردنگزارش
12 | 0
bottle cap١٤:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠تشتک بطری مخصوصا تشتک نوشابهگزارش
2 | 0
to do list١٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠فهرست انجام وظایف روزانهگزارش
7 | 1
charismatic١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠کاریزماتیکگزارش
9 | 1