دکتر سبحان اسماعیلی

دکتر سبحان اسماعیلی پژوهشگر پسادکتری مهندسی شبکه
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عضو فعال بنیاد نخبگان ایران
www. Sobhan - Esmaeili. ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconstraint٠٣:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢محدودیت، مانعگزارش
48 | 1
polynomial time algorithm٠٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢الگوریتم زمان چندجمله ایگزارش
30 | 1
ridge٢٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢١برآمدگیگزارش
34 | 1
robust٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢١قابل اعتمادگزارش
25 | 1
indoor١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢١داخلیگزارش
21 | 1
mobile١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢١متحرکگزارش
34 | 1
hot spot٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نقطه ی دسترسی، نقطه ی اتصالگزارش
53 | 1
torment١١:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦عذابگزارش
129 | 2
neutral١٢:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٣٠بی طرف، خنثیگزارش
168 | 2
assimilate١١:١٦ - ١٣٩٧/١١/٢٩شبیه سازیگزارش
85 | 3
precious١٠:٤٥ - ١٣٩٧/١١/٢٩محبوب، گرانبهاگزارش
161 | 1
severe٠٩:٣٧ - ١٣٩٧/١١/٢٩سختگزارش
147 | 2
sporadic٠٩:٣٣ - ١٣٩٧/١١/٢٩نا منظمگزارش
138 | 1
wanton٠٨:٥٢ - ١٣٩٧/١١/٢٩بی جهتگزارش
92 | 1
intrigue١٧:٣٩ - ١٣٩٧/١١/٢٦توطئه کردن، مجذوب کردنگزارش
175 | 2
prone٢١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨مستعد - آماده - درازکشگزارش
304 | 2
intrusive٢١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨سرزده و ناخوانده وارد شدن - فضول - مزاحمگزارش
163 | 1
formidable٢١:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨ترسناکگزارش
92 | 3
shelter١٧:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨پناهگاهگزارش
156 | 2
archaic١٧:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨قدیمی - کهنهگزارش
74 | 1
enlighten١٧:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨آگاه کردن با دادن دانش و غیره - تعلیم دادنگزارش
115 | 1
hasten١٧:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨تسریع کردن - عجله کردنگزارش
97 | 1
intricate١٧:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨پیچیده - پر از جزئیات ظریف و در هم پیچیدهگزارش
216 | 1
magnitude١٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨میزان - مقدارگزارش
138 | 2
oblige١٧:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٨ملزم - موظفگزارش
117 | 2
antiquated١٩:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥قدیمی - منسوخ شدهگزارش
71 | 1
convey١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥منتقل کردن - بیان کردنگزارش
439 | 2
flourish١٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥رشد کردن - ترقی و پیشرفت کردنگزارش
198 | 2
discernible١٨:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥قابل تشخیص - قابل مشاهدهگزارش
80 | 1
dim١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥کم نورگزارش
126 | 1
gigantic١٨:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥خیلی بزرگ - خیلی زیادگزارش
90 | 1
durable١٧:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥بادوامگزارش
108 | 1
accurate١٧:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥صحت - درستیگزارش
115 | 6
lasting١٧:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥بادوامگزارش
101 | 1
distinguish١٧:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥متمایز کردن - جدا کردنگزارش
161 | 3
halt١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥توقف کردن - مکث کردنگزارش
110 | 1
foster١٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥در ذهن پروراندن - پرورش دادنگزارش
136 | 1
nominal١٣:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥صوریگزارش
85 | 1
limber١٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥نرمش کردن و گرم کردن قبل از ورزشگزارش
67 | 1
evoke١٣:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥به یاد آوردن خاطره، تصاویر ذهنی و . . .گزارش
140 | 1
come across١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥مواجه شدن - رودرو شدنگزارش
150 | 3
culminate١٣:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥به اوج رسیدنگزارش
131 | 2
fallacious١٣:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٥اشتباهگزارش
76 | 1
mimic٢٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤ادای کسی را در آوردنگزارش
129 | 2
unlikely٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤بعیدگزارش
228 | 1
superficial١٨:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣سطحی - کم عمقگزارش
152 | 2
sceptical١٨:٠٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣مشکوکگزارش
113 | 3
feign١٧:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣وانمود کردنگزارش
78 | 1
defy١٧:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣به مبارزه طلبیدنگزارش
99 | 2
fertile١٥:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣حاصلخیزگزارش
124 | 1