برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دکتر سبحان اسماعیلی

دکتر سبحان اسماعیلی دکترای مهندسی فناوری اطلاعات<br>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی<br> عضو فعال بنیاد نخبگان ایران<br>www.sobhan-esmaeili.ir<br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقطه‌ی دسترسی، نقطه‌ی اتصال ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

2 عذاب ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

3 بی طرف، خنثی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

4 شبیه سازی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

5 محبوب، گرانبها ١٣٩٧/١١/٢٩
|

6 سخت ١٣٩٧/١١/٢٩
|

7 نا منظم ١٣٩٧/١١/٢٩
|

8 بی جهت ١٣٩٧/١١/٢٩
|

9 توطئه کردن، مجذوب کردن ١٣٩٧/١١/٢٦
|

10 مستعد - آماده - درازکش ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

11 سرزده و ناخوانده وارد شدن - فضول - مزاحم ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

12 ترسناک ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

13 پناهگاه ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

14 قدیمی - کهنه ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

15 آگاه کردن با دادن دانش و غیره - تعلیم دادن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

16 تسریع کردن - عجله کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

17 رنگ ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

18 پیچیده - پر از جزئیات ظریف و در هم پیچیده ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

19 میزان - مقدار ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

20 ملزم - موظف ١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

21 قدیمی - منسوخ شده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

22 منتقل کردن - بیان کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

23 رشد کردن - ترقی و پیشرفت کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

24 آلوده کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

25 قابل تشخیص - قابل مشاهده ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

26 کم نور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

27 خیلی بزرگ - خیلی زیاد ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

28 بادوام ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

29 صحت - درستی ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

30 بادوام ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

31 متمایز کردن - جدا کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

32 توقف کردن - مکث کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

33 در ذهن پروراندن - پرورش دادن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

34 صوری ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

35 نرمش کردن و گرم کردن قبل از ورزش ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

36 خوشحال ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

37 به یاد آوردن خاطره، تصاویر ذهنی و ... ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

38 مواجه شدن - رودرو شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

39 به اوج رسیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

40 اشتباه ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

41 ادای کسی را در آوردن ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

42 بعید ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

43 سطحی - کم عمق ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

44 مشکوک ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

45 وانمود کردن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

46 به مبارزه طلبیدن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

47 حاصلخیز ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

48 خشک ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

49 اول - اصلی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

50 خیلی کوچک - ناچیز ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|