برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Kavoosi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بطور منصفانه دامنه گسترده ای از آن وجود دارد ١٣٩٨/٠٤/١١
|

2 تکنولوژی گریز ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

3 مدار گریز ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

4 تعطیلات ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

5 کشور مقصد ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

6 چربی فوق العاده بالا ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

7 انجام میدهم _(دارم ) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

8 رانندگی برای کار ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

9 او یکی از دوستان من است . ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

10 دختر ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

11 نوعی جادوگری ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

12 معجزه اتفاق افتاد ( این یک اصلاح رایج و ادبی میباشد ) ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

13 خبرنگار ، عامل خبر ، کسی که در مطبوعات است ، روزنامه فروش ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

14 سرچشمه روشنایی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

15 عامل خبر ، روزنامه فروش ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

16 سرچشمه تاریکی ( خواب بد ) ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

17 سرچشمه تاریکی ( خواب بد ) ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

18 سرچشمه تاریکی ( خواب بد ) ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

19 فاطله ،بعد، برد، مسافت ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

20 بیشتر از وزن ، سنگین تر از وزن( برتری از نظر حجم و وزن ) ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

21 قوانین حال ساده ( استمراری ) ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

22 سرچشمه روشنایی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

23 سرچشمه روشنایی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

24 فاصله (دوری مسیر ) ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

25 مفهوم و درک کلی از موضوع بصورت جمع ( Plural ) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

26 آتش سوزی ، احتراق ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

27 Scarf ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

28 Scarf ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

29 Scarf ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

30 دردناک ( انتقام ، کینه جو ، قصاص کننده ) [در معنی جملات دردناک هم معنی میدهد مانند
are nemesis که معنی دردناک هست ].

١٣٩٨/٠٢/٠٩
|

31 ترانه ( متن موزیک ) ١٣٩٨/٠٢/٠٧
|

32 سوختگی، سوخته شد ، (آتش گرفته بود ) ١٣٩٨/٠١/٢٩
|

33 چه بهم ریخته !! ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

34 کمد دیواری ، گنجه ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

35 معبد ١٣٩٨/٠١/٢١
|

36 آرزو، خواستن ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

37 نظر ، عقیده
(براساس علم نیست )
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

38 شال ، روسری
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

39 نظر، عقیده
(ممکن است بر اساس علم نباشد)
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

40 نظر ، عقیده ١٣٩٨/٠١/٠٤
|

41 روسری ، شال ١٣٩٧/١٢/٢٩
|