برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سین. میری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (امور بانکی یا صرافی) کارمزد ١٤٠٠/٠١/١٤
|

2 نقش- وظیفه ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|