برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا منادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طاقت فرسا ١٣٩٩/١٠/١٤
|

2 مداوم، پی در پی ١٣٩٩/١٠/١٤
|

3 با نمونه توضیح دادن
با مثال توضیح دادن
١٣٩٩/١٠/١٤
|

4 فقط بهم لذت ببخش ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

5 تلاش برای حل یک اتفاق ناخوشایند و غیر منتظره ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 peripheral proteins= پروتئین محیطی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

7 percpheral Pr = پروتئین های محیطی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|