سیدجوادحسینی

سیدجوادحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهneutral evaluation١٠:٥٣ - ١٣٩٧/١١/٢٣ارزیابی بی طرفانهگزارش
0 | 0
block chain٢١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٩زنجیره ی بلوکی در ضمن معنی فعلی " زنجیر دوچرخه" را حذف کنید. لطفا" هیچ ارتباطی با کلمه لاتین ندارد.گزارش
16 | 0