برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا

سینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دارای سیمایی زیبا ١٣٩٨/١٢/١٨
|

2 افراطی ١٣٩٨/١٢/١٨
|

3 قلاده ای که در روابط سادومازوخیسمی استفاده میشود ١٣٩٨/١١/٢٩
|

4 در زبان کردی به فردی که گریه بسیار میکند گویند ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

5 نوشته ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

6 نغمه ، آهنگ ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

7 پوستی نازک در واژن دوشیزگان ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

8 نام سیمرغ در شاهنامه برگرفته از سئنا می باشد ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

9 فَک و دهان ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

10 نمو کردن ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

11 رها نکن ، ١٣٩٨/٠٩/١١
|