سیمین

سیمین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdrag your feet٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧این پام و این پا کردن تعلل کردن درکاریگزارش
5 | 0
bite your tongue٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧زبونتو گاز بگیرگزارش
7 | 0
a sight for sore eyes٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧دیدنت مایه ی دلگرمیمهگزارش
12 | 1
cold feet٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٧ترسیدن دستخوش واهمه شدنگزارش
14 | 1
give the cold shoulder٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧کم محلی کردنگزارش
5 | 0
my lips are sealed٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٧دهنم بسته شده گزارش
2 | 1
pull one's leg٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٧کسی را سرکار گذاشتنگزارش
14 | 0
look down your nose٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٧ابرو بالا انداختن گزارش
0 | 0
foot in mouth٢٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٧حرف بی جا زدن دهن خود را بی جا باز کردنگزارش
2 | 0