شیوا امیری

شیوا امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlease١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/١٣اجاره نامهگزارش
16 | 1
fall out of touch١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢ به آرامی ارتباط برقرار کردن با آنها را متوقف کنید. تا دیگر تماسی نداشته باشیم Even though Melina and Rodger were good friends as children, they fell ... گزارش
2 | 0
in ages١٨:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢از سال ها پیش از مدت ها پیشگزارش
16 | 0
fall into the habit١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١١عادت کردنگزارش
0 | 0
crosswalk١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠گذرگاه عابرپیادهگزارش
2 | 0
cast about١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٦دنبال چیزی گشتن معمولا با حالت نگرانیگزارش
7 | 0
beat١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٥شکست دادن خستهگزارش
30 | 0
ritual١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٠٥کاری که به طور مکرر تکرار می شودگزارش
76 | 1
stoop١٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٤پلکان جلوی در خانه هاگزارش
28 | 0
head down١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٠١to walk downstairs; to walk along a hallwayگزارش
7 | 0
head office١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٠١ساختمان مرکزیگزارش
18 | 0
memo١٨:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٠١یادداشت یک نامه اداری کوتاه برای شخص دیگری در همون ادارهگزارش
39 | 1
agenda١٨:١١ - ١٣٩٩/٠١/٠١دستود جلسه برنامه کاریگزارش
25 | 1
stick shift٢١:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٩دنده ماشین گزارش
9 | 0
floss١٩:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٦نخ دندانگزارش
34 | 1
to drive nuts١٩:٤١ - ١٣٩٨/١٢/٢٥کسی رو خیلی عصبانی کردنگزارش
7 | 0
go off١٩:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٥to make a loud noise very suddenly تولید صدای خیلی بلند و ناگهانی مثل صدای زنگ ساعت گزارش
23 | 1