برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شیوا امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اجاره نامه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2
به آرامی ارتباط برقرار کردن با آنها را متوقف کنید. تا دیگر تماسی نداشته باشیم
Even though Melina and Rodger were good friends as children, the ...
١٣٩٩/٠١/١٢
|

3 از سال ها پیش
از مدت ها پیش
١٣٩٩/٠١/١٢
|

4 عادت کردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

5 گذرگاه عابرپیاده ١٣٩٩/٠١/١٠
|

6 دنبال چیزی گشتن معمولا با حالت نگرانی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

7 شکست دادن
خسته
١٣٩٩/٠١/٠٥
|

8 کاری که به طور مکرر تکرار می شود ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

9 پلکان جلوی در خانه ها ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

10 to walk downstairs; to walk along a hallway ١٣٩٩/٠١/٠١
|

11 ساختمان مرکزی ١٣٩٩/٠١/٠١
|

12 یادداشت
یک نامه اداری کوتاه برای شخص دیگری در همون اداره
١٣٩٩/٠١/٠١
|

13 دستود جلسه
برنامه کاری
١٣٩٩/٠١/٠١
|

14 دنده ماشین
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

15 نخ دندان ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

16 کسی رو خیلی عصبانی کردن ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

17 to make a loud noise very suddenly
تولید صدای خیلی بلند و ناگهانی مثل صدای زنگ ساعت
١٣٩٨/١٢/٢٥
|