برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shirfahm.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خودرو: پوسته توربین، محفظه توربین ١٣٩٧/١١/٠١
|

52 خودرو: محور اتصال ١٣٩٧/١١/٠١
|

53 خودرو: یاتاقان ١٣٩٧/١١/٠١
|

54 خودرو: پره کمپرسور، پروانه کمپرسور ١٣٩٧/١١/٠١
|

55 خودرو: پره توربین، پروانه توربین ١٣٩٧/١١/٠١
|

56 خودرو: احتراق ١٣٩٧/١١/٠١
|

57 خودرو: پوسته کمپرسور، محفظه کمپرسور ١٣٩٧/١١/٠١
|

58 خودرو: تزریق اجباری ١٣٩٧/١١/٠١
|

59 خودرو: هوای فشرده ١٣٩٧/١١/٠١
|

60 خودرو: ورودی ١٣٩٧/١١/٠١
|

61 خودرو: کمپرسور گریز از مرکز ١٣٩٧/١١/٠١
|

62 خودرو: توربوشارژر ١٣٩٧/١١/٠١
|

63 خودرو: موتور تنفس طبیعی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

64 خودرو: تزریق سوخت ١٣٩٧/١٠/١١
|

65 خودرو: زمان جرقه ١٣٩٧/١٠/١١
|

66 خودرو: کامپیوتر، ای سی یو ١٣٩٧/١٠/١١
|

67 خودرو: اُرینگ ١٣٩٧/١٠/١١
|

68 خودرو: مایع خنک کننده ١٣٩٧/١٠/١١
|

69 خودرو: سنسور دمای مایع خنک کننده، سنسور دمای آب، فشنگی آب، شمع آب ١٣٩٧/١٠/١١
|

70 خودرو: رادیاتور ١٣٩٧/١٠/١١
|

71 خودرو: ترموستات ١٣٩٧/١٠/١١
|

72 خودرو: پمپ آب، واتر پمپ ١٣٩٧/١٠/١١
|

73 خودرو: سیستم خنک کننده موتور ١٣٩٧/١٠/١١
|

74 خودرو: موتور احتراق داخلی ١٣٩٧/١٠/١١
|

75 خودرو: سوپاپ فرعی، سوپاپ بای پس ١٣٩٧/١٠/١١
|

76 خودرو: شیلنگ بای پس، شیلنگ کنارگذر ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

77 خودرو: پروانه، آب پخش کن ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

78 خودرو: پیراهن آب، پوش آب ١٣٩٧/١٠/٠٨
|

79 خودرو: آمپر آب ١٣٩٧/١٠/٠٢
|