برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shirfahm.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودرو: فنر پشت پولکی، فنر پشت فرم دهنده ١٣٩٧/١١/٠١
|

2 خودرو: لنت ترمز ١٣٩٧/١١/٠١
|

3 خودرو: مکانیسم پیچ ١٣٩٧/١١/٠١
|

4 خودرو: لاستیک تشتکی، لاستیک آب بندی ١٣٩٧/١١/٠١
|

5 خودرو: پولکی داخل تشتک، فرم دهنده تشتک ١٣٩٧/١١/٠١
|

6 خودرو: بدنه سیلندر ١٣٩٧/١١/٠١
|

7 خودرو: گردگیر، لاستیک گردگیر ١٣٩٧/١١/٠١
|

8 خودرو: پیستون ١٣٩٧/١١/٠١
|

9 خودرو: مجرای ورودی، درگاه ورودی ١٣٩٧/١١/٠١
|

10 خودرو: پیچ هواگیری، شیر هواگیری ١٣٩٧/١١/٠١
|

11 خودرو: نمای انفجاری، تصویر گسترده ١٣٩٧/١١/٠١
|

12 خودرو: رابط رگلاژ، اهرم رگلاژ، اهرم تنظیم ١٣٩٧/١١/٠١
|

13 خودرو: فنر رگلاژ، فنر تنظیم کننده، فنر محرک رابط رگلاژ ١٣٩٧/١١/٠١
|

14 خودرو: پدال ترمز ١٣٩٧/١١/٠١
|

15 خودرو: سیلندر چرخ، سیلندر ترمز چرخ ١٣٩٧/١١/٠١
|

16 خودرو: خود میزان، خود میزان شونده ١٣٩٧/١١/٠١
|

17 خودرو: رگلاژکننده ترمز ١٣٩٧/١١/٠١
|

18 خودرو: لنت ١٣٩٧/١١/٠١
|

19 خودرو: فنر نگهدارنده کفشک، فنر کفشک نگهدار ١٣٩٧/١١/٠١
|

20 خودرو: فنر برگرداننده، فنر برگشت دهنده ١٣٩٧/١١/٠١
|

21 خودرو: کفشک ترمز، کفشک لنت، کفشک لنت ترمز ١٣٩٧/١١/٠١
|

22 خودرو: چرخ ١٣٩٧/١١/٠١
|

23 خودرو: توپی چرخ ١٣٩٧/١١/٠١
|

24 خودرو: طبق ترمز، صفحه طبق ترمز، طبق ثابت ١٣٩٧/١١/٠١
|

25 خودرو: خودرو، اتوموبیل ١٣٩٧/١١/٠١
|

26 خودرو: کاسه ترمز، کاسه چرخ، کاسه ترمز چرخ، درام ١٣٩٧/١١/٠١
|

27 خودرو: سطح ترمز ١٣٩٧/١١/٠١
|

28 خودرو: ترمز عقب ١٣٩٧/١١/٠١
|

29 خودرو: ترمز کاسه ای، ترمز کفشکی ١٣٩٧/١١/٠١
|

30 خودرو: راندمان حجمی ١٣٩٧/١١/٠١
|

31 خودرو: انبساط یافتن ١٣٩٧/١١/٠١
|

32 خودرو: قدرت، توان ١٣٩٧/١١/٠١
|

33 خودرو: اینترکولر، میان سردکن، خنک کننده میانی ١٣٩٧/١١/٠١
|

34 خودرو: مبدل حرارتی هوا به هوا ١٣٩٧/١١/٠١
|

35 خودرو: شدت تراکم ١٣٩٧/١١/٠١
|

36 خودرو: قانون گازها ١٣٩٧/١١/٠١
|

37 خودرو: کارایی، بازده، راندمان ١٣٩٧/١١/٠١
|

38 خودرو: ناک، کوبش، ضربه، خوداشتعالی، خودسوزی ١٣٩٧/١١/٠١
|

39 خودرو: سوخت ١٣٩٧/١١/٠١
|

40 خودرو: مشتعل شدن ١٣٩٧/١١/٠١
|

41 خودرو: گاز خروجی ١٣٩٧/١١/٠١
|

42 خودرو: موتور تنفس طبیعی ١٣٩٧/١١/٠١
|

43 خودرو: فیلتر هوا ١٣٩٧/١١/٠١
|

44 خودرو: موتور ١٣٩٧/١١/٠١
|

45 خودرو: روغنکاری کردن، روانکاری کردن ١٣٩٧/١١/٠١
|

46 خودرو: اصطکاک ١٣٩٧/١١/٠١
|

47 خودرو: revolutions per minute، دور در دقیقه ١٣٩٧/١١/٠١
|

48 خودرو: خط تغذیه روغن ١٣٩٧/١١/٠١
|

49 خودرو: کاسه نمد ١٣٩٧/١١/٠١
|

50 خودرو: کارتریج ١٣٩٧/١١/٠١
|