برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهرزاد تاجیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پناهگاه، مامن، مکان امن ١٣٩٨/١٠/٢١
|

2 To be buffed
ضربه گیر بودن، ضد ضربه شدن.
١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

3 جایزه بگیر ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

4 دمای رنگ همبسته ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

5 خط حرکت ١٣٩٨/٠٥/٢٣
|

6 نسلی ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

7 مجهز ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

8 در تضاد با چیزی بودن ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

9 نشست آغاز کار، جلسه آغاز پروژه ١٣٩٨/٠٥/١١
|

10 به هر قیمت که حساب کنیم، به همه حال، هر طور که باشد، ١٣٩٨/٠٥/٠٩
|

11 منحرف کردن مسیر ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

12 شکایت مکرر ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

13 اسم کیانوش از ترکیب دو واژه کِی و اَنوش ساخته شده. کِی به معنای شاه. مانند کیخسرو، کی کاووس..‌ و انوش به معنای بدون مرگ و جاودان. و‌کیانوش یا همان تل ... ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

14 چندین سال پیش از پدرم معنی اسمم رو پرسیدم و ایشون گفتند که در کتابی قدیمی مربوط به زرتشتیان معنی شهرزاد، شهریار بر سرزمین نَفْس آورده شده بود. یعنی ک ... ١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

15 حضور همه جانبه ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

16 تشدید ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

17 وضعیت فعلی ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

18 محاسبه گر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

19 پر مشقت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

20 خراب کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

21 تحریک کننده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

22 رشد بی رویه ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

23 قیاسی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

24 اعتبار بخشیدن ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

25 مکان امن و آرام ١٣٩٨/٠٤/٢٦
|

26 بودجه پاکسازی ١٣٩٨/٠٤/٢٤
|

27 Muddle forward future :با سردرگمی به آینده اندیشیدن. ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

28 تهیه و توزیع غذا ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

29 مناطقی که از نظر اکولوژیکی و آب و هوایی یکسان هستند. ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

30 Easy to overlook: به آسانی نادیده گرفتن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

31 تخت شعاع قرار دادن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

32 طبقه نیز ترجمه میشود. که به هر دو صورت story و storey نوشته می شود. A four story building.
١٣٩٨/٠٤/١٧
|

33 برابر ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

34 مورد اطمینان ١٣٩٨/٠٤/١٧
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 account for
• How do you account for the fact that unemployment is still rising?
• شما برای این حقیقت که نرخ بیکاری در حال افزایش است چه توجیهی دارید؟
١٣٩٨/٠٤/١٨
|