شهرزاد تاجیک

شهرزاد تاجیک

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsafe haven١٨:١٩ - ١٣٩٨/١٠/٢١پناهگاه، مامن، مکان امنگزارش
12 | 0
buff٢٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥To be buffed ضربه گیر بودن، ضد ضربه شدن.گزارش
7 | 1
bounty hunter١٨:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩جایزه بگیرگزارش
44 | 1
correlated colour temperature١٣:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥دمای رنگ همبستهگزارش
0 | 0
travel lane٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣خط حرکتگزارش
2 | 0
generational١٥:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١٥نسلیگزارش
28 | 0
embedded١٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٥مجهزگزارش
7 | 0
at odds١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٢در تضاد با چیزی بودنگزارش
12 | 0
kick off meeting١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/١١نشست آغاز کار، جلسه آغاز پروژهگزارش
23 | 0
by all accounts١٨:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩به هر قیمت که حساب کنیم، به همه حال، هر طور که باشد،گزارش
7 | 1
reroute١٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨منحرف کردن مسیرگزارش
5 | 1
litany١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧شکایت مکررگزارش
16 | 0
کیانوش٠١:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦اسم کیانوش از ترکیب دو واژه کِی و اَنوش ساخته شده. کِی به معنای شاه. مانند کیخسرو، کی کاووس. . و انوش به معنای بدون مرگ و جاودان. و کیانوش یا همان تل ... گزارش
34 | 0
شهرزاد٠١:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦چندین سال پیش از پدرم معنی اسمم رو پرسیدم و ایشون گفتند که در کتابی قدیمی مربوط به زرتشتیان معنی شهرزاد، شهریار بر سرزمین نَفْس آورده شده بود. یعنی ک ... گزارش
41 | 1
ubiquity٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣حضور همه جانبهگزارش
7 | 1
escalation١٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٣١تشدیدگزارش
85 | 0
quo١٤:١٢ - ١٣٩٨/٠٤/٣١وضعیت فعلیگزارش
51 | 0
appraiser٢٣:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠محاسبه گرگزارش
7 | 1
effortful٢٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠پر مشقتگزارش
14 | 0
screw١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩خراب کردنگزارش
16 | 1
catalytic١٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩تحریک کنندهگزارش
9 | 0
hyper sprawl٢١:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨رشد بی رویهگزارش
5 | 0
speculative٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨قیاسیگزارش
9 | 1
credit١٩:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨اعتبار بخشیدنگزارش
41 | 1
walkable place١٩:٢١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦مکان امن و آرامگزارش
7 | 0
superfund٠٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٤بودجه پاکسازیگزارش
12 | 0
muddle١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢١Muddle forward future :با سردرگمی به آینده اندیشیدن.گزارش
14 | 0
food service١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٨تهیه و توزیع غذاگزارش
12 | 0
ecodistrict١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٨مناطقی که از نظر اکولوژیکی و آب و هوایی یکسان هستند.گزارش
7 | 0
overlook١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٨Easy to overlook: به آسانی نادیده گرفتنگزارش
16 | 1
strain١٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٨تخت شعاع قرار دادنگزارش
60 | 1
story٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٧طبقه نیز ترجمه میشود. که به هر دو صورت story و storey نوشته می شود. A four story building. گزارش
64 | 1
equitable١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٧برابرگزارش
25 | 1
trusted١٢:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٧مورد اطمینانگزارش
30 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهaccount for١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٨
• How do you account for the fact that unemployment is still rising?
شما برای این حقیقت که نرخ بیکاری در حال افزایش است چه توجیهی دارید؟
32 | 1