برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شمس الدین

شمس الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 مترادف با hide
پنهان کردن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

52 گیج کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

53 چشم انداز، نقطه نظر، دیدگاه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

54 متعارض ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

55 مترادف با exploit، abuse
سوار بر کسی شدن، سوءاستفاده از کسی کردن
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

56 نقش مکمل [در سینما]
وقتی مثلا دو کمدین یا بازیگر کنار یکدیگر نقش ایفا می کنند.
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

57 ایرانشناس ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

58 کم وبیش قطعاً ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

59 هواپیمای سوخت رسان ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

60 هر آن چه ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

61 سهام ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

62 خارن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

63 پیامد، نتیجه، مترادف با implication

١٣٩٩/٠٣/١٦
|

64 ارتشی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

65 گاهی به معنای �بیش از، بالاتر از، افزون بر� آمده است.
they expect to spend north of $6 million for this latest campaign
آنها انتظار دارند که بی ...
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

66 تعیین کننده ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

67 جزئی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

68 چالاکی ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|