شمس الدین

شمس الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpetite٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٨نحیفگزارش
2 | 0
ill educated١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤کم سواد سطحیگزارش
2 | 0
scholaster١١:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١مدیر مدرسه ( عمدتاً مدرسه کلیسایی )گزارش
0 | 0
laymen٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٢١عامیگزارش
0 | 0
appellate court٠٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٢١دادگاه استینافگزارش
0 | 0
vocalization١٨:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٧نشانه گذاری زیر و زبر گذاشتن اِعراب گذاشتنگزارش
5 | 0
cantillation١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧تلاوت کردنگزارش
0 | 0
creativity٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٥نوآوریگزارش
7 | 1
west coat٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣جلیقهگزارش
0 | 0
aliterate٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٣کسی که گرچه میتواند متن مکتوب را بخواند اما میلی به این کار ندارد؛ بی میل به خواندن متن گزارش
0 | 0
monotheistic٢٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣یکتاپرستانه یکتاپرستیک ( پسوند یک، صرفاً متعلق به زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیست، متعلق به همه خانوادۀ زبانهای هندواروپایی از جمله فارسی است )گزارش
2 | 0
traditional٢٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/١٣حالا که همه یه سنتی نوشتن، من هم مینویسم: سنتی!!!گزارش
23 | 2
separable٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٢متمایز تمایزپذیرگزارش
5 | 0
critical١٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢مثال برای معنای نکته سنجانه critical classification طبقه بندی نکته سنجانهگزارش
9 | 0
window dressing١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١١نمایشیگزارش
2 | 0
at most١٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١١متضاد at leastگزارش
5 | 1
play with the words٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١١بازی با کلمات to use words that sound similar or that have several different meanings especially in a clever or funny way با توجه به معنای انگلیسی، ن ... گزارش
0 | 0
lakhmid١٧:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦لَخمی ها یا بنی لخم یا مناذره یا دودمان لخمی نام دودمانی عرب بود که در میان سده های سوم تا هفتم میلادی بر حیره وعراق و بحرین فرمان می راندند.گزارش
2 | 0
famous١٦:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مدیر محترم خود واژه نامه به روشنی معنی famous را مشهور نوشته است، چرا کاربران دوباره همان معنی را پیشنهادمیدهند و چرا مدیر همۀ آنها را تأیید و منتشر ... گزارش
21 | 1
detente policy٠١:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦سیاست تنش زداییگزارش
0 | 0
run out of steam٢١:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٥از تک و تا افتادنگزارش
23 | 0
rough١٠:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢٩سفت و سختگزارش
7 | 1
جژ١٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣موش خرما گزارش
0 | 0
medieval١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧قرون وسطی دوره ای است در تاریخ اروپا که از قرن 5 ( سقوط امپراتوری روم غربی ) تا 15 ( آغاز دوره نوزایی یا رنسانس ) به طول انجامید.گزارش
16 | 0
common sense١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢١فهم رایج درک مشترک دریافت مشترکگزارش
14 | 1
crystallized١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠آشکار شده متجلی شده بروز و ظهور یافته گزارش
14 | 0
belief system٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠نظام اعتقادی جهان بینیگزارش
5 | 0
catch 22٠٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣پارادوکس برگرفته از رمان جوزف هلر موقعیتی دشوار که فرد در آن هر گزینه ای را برگزیند، باز هم بازنده است.گزارش
18 | 0
farce٠٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣اصطلاح فیلمفارسی، از همین واژه گرفته شده است.گزارش
12 | 1
repellant١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٧نفرت انگیز زشت و زننده ناپسند ناخوشایند مشمئزکنندهگزارش
0 | 0
unevenness١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨غیرمنصفانه بودن، ناهمسانی مثلا در این عبارت: unevenness of the globalization processگزارش
5 | 0
tigris١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١دجله صحیح است. معادل انگلیسی فرات، Euphrates است.گزارش
7 | 0
disputation٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨مجادله بگو مگوگزارش
2 | 0
externalist١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣ظاهرگراگزارش
0 | 0
externalism١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣ظاهرگراییگزارش
0 | 0
capture٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩تصاحبگزارش
23 | 1
raise a red flag٠٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩هشدار اعلام خطرگزارش
9 | 0
almost certain٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧به واقع واقعاگزارش
0 | 0
arrive١٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧ظاهر شدن رخ دادن اتفاق افتادنگزارش
5 | 1
ego trip١٨:١٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧خودبینی خود بزرگ بینی خودپسندیگزارش
2 | 0
penny١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧پاپاسی پول سیاه یک قران گزارش
9 | 0
statement of intent٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥مرام نامهگزارش
0 | 0
disengagement١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢١فاصله گرفتنگزارش
2 | 0
stock١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢١گاهی مترادف با position و Status است وضعیت، جایگاه، موقعیتگزارش
7 | 0
insofar١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١٨تا اندازه ای، کم و بیش �تا کنون�، معادل so far است نه in So farگزارش
5 | 0
measured٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٥محتاطانهگزارش
2 | 1
stepping stone٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٥/١٥مقدمۀ انجام کاری گزارش
21 | 1
entrench١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٣ریشه دواندنگزارش
28 | 0
vantage point١٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٣منظرگزارش
9 | 0
overshadowed١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٣تحت الشعاع تحت تأثیر متأثر از زیر سایۀ چیزی یا کسیگزارش
9 | 1