برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شمس الدین

شمس الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دجله صحیح است.
معادل انگلیسی فرات، Euphrates است.
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

2 مجادله
بگو مگو
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 ظاهرگرا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

4 ظاهرگرایی ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

5 تصاحب ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

6 هشدار اعلام خطر ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

7 به واقع
واقعا
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

8 ظاهر شدن
رخ دادن
اتفاق افتادن
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

9 خودبینی
خود بزرگ بینی
خودپسندی
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

10 پاپاسی
پول سیاه
یک قران
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

11 مرام نامه ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

12 فاصله گرفتن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

13 گاهی مترادف با position و Status است
وضعیت، جایگاه، موقعیت
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

14 تا اندازه ای، کم و بیش

�تا کنون�، معادل so far است نه in So far
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

15 محتاطانه ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

16 مقدمۀ انجام کاری
١٣٩٩/٠٥/١٥
|

17 ریشه دواندن ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

18 منظر ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

19 تحت الشعاع
تحت تأثیر
متأثر از
زیر سایۀ چیزی یا کسی
١٣٩٩/٠٥/١٣
|

20 قرار شد، قرار بود

I can't say any more, it's meant to be a big secret
نمیتوانم چیز بیشتری بگویم، قرار است راز بزرگی باشد.
١٣٩٩/٠٥/١٢
|

21 تحزب، گرایش‌ حزبی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

22 پسوندی به معنای شبیه
می توان از معادلهای �وار�، و �گونه� هم استفاده کرد
١٣٩٩/٠٥/١١
|

23 معنادار، چشمگیر ١٣٩٩/٠٥/١١
|

24 گاهی مترادف با prefatory است به معنای مقدماتی، اولیه
١٣٩٩/٠٥/١١
|

25 مقدماتی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

26 تسهیل ١٣٩٩/٠٥/١١
|

27 پرخطر ١٣٩٩/٠٥/١١
|

28 ساکت ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

29 مترادف با Dualism
به معنای دوتایی، دوگانه انگاری.
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

30 استوار ساختن ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

31 کلیّت ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

32 الزام آور، به زور ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

33 حول و حوش ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

34 notably
بیش از
حتی بیش از
مهمتر از ،
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

35 به تعویق انداختن، به آینده موکول کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

36 خودداری، پرهیز، مقاومت restraint ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

37 به ویژه ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

38 سرزنش کردن متقابل ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

39 اتهام زنی، اتهام زنی متقابل ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

40 بیان کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

41 نامحتَمَل، غیرمنظره ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

42 مشکل گشا ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

43 مبهوت، متعجب، گیج و منگ ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

44 کلید زدن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

45 تنش زدایی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

46 در قبال ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

47 مترادف با hide
پنهان کردن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

48 گیج کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

49 چشم انداز، نقطه نظر، دیدگاه ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

50 متعارض ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|