شمس الدین

شمس الدین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهone way٢٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/١٧برگشت ناپذیرگزارش
0 | 0
century old١٥:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/١١صد سالهگزارش
2 | 0
self cultivation٢٣:٥٩ - ١٤٠١/٠٤/٠٥خودآموختگیگزارش
0 | 0
realization٢٣:٤٤ - ١٤٠١/٠٤/٠٥شناختگزارش
2 | 0
graveyard١٠:٥٤ - ١٤٠١/٠٣/١٩گاهی از واژه آرامستان نیز استفاده میشود.گزارش
0 | 0
nonobservance١٤:٢٤ - ١٤٠١/٠٣/٠٥نقض زیر پا گذاشتن تخلف تعدی بی اعتنایی نافرمانی سرپیچیگزارش
0 | 0
patronizing١٢:١٠ - ١٤٠١/٠٣/٠٥خودپسندانهگزارش
5 | 0
caving١٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٦گاهی مترادف disintegrate است به معنای فروپاشی، وارفتن، تسلیم شدن مثال ( نقل قول از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ) : It’s not cheap. But caving to agg ... گزارش
7 | 1
shiloh shepherd١١:١٦ - ١٤٠١/٠٢/٢٢شایلو شِپِرد نژادی از سگ که بسیار به ژرمن شپرد شباهت دارد و در فارسی به شیانلو معروف استگزارش
0 | 0
fairly١٢:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٢٣کم و بیش بیش و کمگزارش
7 | 0
precinct١٢:٢٤ - ١٤٠١/٠١/١٤حریمگزارش
0 | 0
cavalryman١٢:١٩ - ١٤٠١/٠١/١٤سواره نظامگزارش
0 | 0
brusk١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠١/٠٩بدخُلق، گنده دماغ، ناخوش، بداخلاقگزارش
2 | 0
fact٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٤دادۀ یقینیگزارش
7 | 1
matriculation examination١٨:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٣آزمون ورودیگزارش
2 | 0
loco parentis١٧:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٣پدرگونه، سرپرستگزارش
0 | 0
circulation١٧:٤٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٣شمارگانگزارش
2 | 1
perfunctorily٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/١١/٢٢با بی میلی، با بی علاقگیگزارش
0 | 0
petite٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٨نحیفگزارش
2 | 0
ill educated١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤کم سواد سطحیگزارش
5 | 0
scholaster١١:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/٢١مدیر مدرسه ( عمدتاً مدرسه کلیسایی )گزارش
0 | 0
laymen٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٢١عامیگزارش
0 | 0
appellate court٠٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٢١دادگاه استینافگزارش
0 | 0
vocalization١٨:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٧نشانه گذاری زیر و زبر گذاشتن اِعراب گذاشتنگزارش
7 | 0
cantillation١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٧تلاوت کردنگزارش
0 | 0
creativity٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٥نوآوریگزارش
9 | 1
west coat٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣جلیقهگزارش
0 | 0
aliterate٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٣کسی که گرچه میتواند متن مکتوب را بخواند اما میلی به این کار ندارد؛ بی میل به خواندن متن گزارش
5 | 1
monotheistic٢٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣یکتاپرستانه یکتاپرستیک ( پسوند یک، صرفاً متعلق به زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیست، متعلق به همه خانوادۀ زبانهای هندواروپایی از جمله فارسی است )گزارش
9 | 0
separable٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/١٢متمایز تمایزپذیرگزارش
5 | 0
critical١٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢مثال برای معنای نکته سنجانه critical classification طبقه بندی نکته سنجانهگزارش
9 | 0
window dressing١٨:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١١نمایشیگزارش
5 | 0
at most١٣:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١١متضاد at leastگزارش
7 | 1
play with the words٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١١بازی با کلمات to use words that sound similar or that have several different meanings especially in a clever or funny way با توجه به معنای انگلیسی، ن ... گزارش
0 | 0
lakhmid١٧:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦لَخمی ها یا بنی لخم یا مناذره یا دودمان لخمی نام دودمانی عرب بود که در میان سده های سوم تا هفتم میلادی بر حیره وعراق و بحرین فرمان می راندند.گزارش
2 | 0
famous١٦:٢٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مدیر محترم خود واژه نامه به روشنی معنی famous را مشهور نوشته است، چرا کاربران دوباره همان معنی را پیشنهادمیدهند و چرا مدیر همۀ آنها را تأیید و منتشر ... گزارش
41 | 1
detente policy٠١:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٦سیاست تنش زداییگزارش
2 | 0
run out of steam٢١:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٥از تک و تا افتادنگزارش
46 | 0
rough١٠:١٣ - ١٣٩٩/١١/٢٩سفت و سختگزارش
9 | 1
جژ١٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣موش خرما گزارش
0 | 0
medieval١٩:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧قرون وسطی دوره ای است در تاریخ اروپا که از قرن 5 ( سقوط امپراتوری روم غربی ) تا 15 ( آغاز دوره نوزایی یا رنسانس ) به طول انجامید.گزارش
18 | 0
common sense١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢١فهم رایج درک مشترک دریافت مشترکگزارش
14 | 1
crystallized١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠آشکار شده متجلی شده بروز و ظهور یافته گزارش
28 | 0
belief system٠٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠نظام اعتقادی جهان بینیگزارش
21 | 0
catch 22٠٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣پارادوکس برگرفته از رمان جوزف هلر موقعیتی دشوار که فرد در آن هر گزینه ای را برگزیند، باز هم بازنده است.گزارش
30 | 1
farce٠٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣اصطلاح فیلمفارسی، از همین واژه گرفته شده است.گزارش
16 | 1
repellant١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٧نفرت انگیز زشت و زننده ناپسند ناخوشایند مشمئزکنندهگزارش
2 | 0
unevenness١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨غیرمنصفانه بودن، ناهمسانی مثلا در این عبارت: unevenness of the globalization processگزارش
9 | 0
tigris١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠١دجله صحیح است. معادل انگلیسی فرات، Euphrates است.گزارش
12 | 0
disputation٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨مجادله بگو مگوگزارش
9 | 0