برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sみムみЯ乙ムの

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماهی
جمع=سَمَکات
١٤٠٠/٠١/٢١
|

2 ملکه اسمی است عربی
اما معادل پارسی واژه ملکه:شهبانو یا شهربانو است

او خدای است تعالی ملک الملک قدیم
که تغیّر نکند ملکت جاویدانش.(سعدی)
١٣٩٩/١٢/١٩
|

3 راز دار
تو دار
پوشیده
١٣٩٩/١١/١٧
|

4 ثابت قدم
تصمیم
عزم
١٣٩٩/١١/١٧
|

5 ریاست طلبی
مقام پرستی
١٣٩٩/١١/١٥
|

6 دریافته ها ١٣٩٩/١١/٠٨
|

7 بدون خواسته ١٣٩٩/١١/٠٦
|

8 Age ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

9 فرو می رود ١٣٩٩/١٠/١٧
|

10 ستم
زورگفتن
بیت کامل شعر:
از ظلمتِ خود، رهایی‌ام ده با نورِ خود آشنایی‌ام ده
١٣٩٩/١٠/١٠
|

11 مهربانی
بزرگواری
بیت کامل شعر:
هم تو،به عنایت الهی آنجا،قَدَمَم رسان که خواهی
١٣٩٩/١٠/١٠
|

12 ظاهر نشده
پنهان
بیت کامل شعر:‌
ای هست کُنِ اساسِ هستی کوته ز دَرَت،دراز دستی
هم قصّه نانموده،دانی هم نامه نانوشته، خوانی
١٣٩٩/١٠/١٠
|

13 ظاهر نشده
پنهان
بیت کامل شعر:‌
ای هست کُنِ اساسِ هستی کوته ز دَرَت،دراز دستی
هم قصّه نانموده،دانی هم نامه نانوشته، خوانی
١٣٩٩/١٠/١٠
|

14 ستمگری
زور گویی
ظلم کردن
١٣٩٩/١٠/١٠
|

15 روح
جان
١٣٩٩/١٠/١٠
|

16 همدم
همدل
١٣٩٩/١٠/١٠
|

17 پروکسیما قنطورس
نزدیک ترین ستاره به خورشید،با 4.2 سال نوری فاصله کوتوله سرخ کم فروغی است که فقط با تلسکوپ قابل مشاهده است و جز سامانه سه گانه آلفا ...
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

18 طاس:کچل بی مو
طاس:کاسه
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

19 وقتی دو بار در ریاضی شبیه به هم باشند به آنها متناظر می گویند ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

20 بازیکن ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

21 کمی
کم
١٣٩٩/٠٩/٢١
|