شفيق الله مصلح

شفيق الله مصلح اى پاسبانان زبان پارسی، بیایید پارسی را پاس بداریم!

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlive latin ambiance rose bush١٤:٠٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥محیط زندگی لاتین گل بوته گزارش
0 | 1
live hot ambiance rose bush١٣:٤٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥هواى گرم زنده گل بوتهگزارش
0 | 1
live highlander rose bush١٣:٤٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥گل بوته هاۍ پوشت کوهى زندهگزارش
0 | 1
live halloween rose bush١٣:٤٣ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥گل بوته زنده هالووینگزارش
0 | 1
live fiesta rose bush١٣:٣٩ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥جشن زنده گل بوتهگزارش
0 | 1
live duett rose bush١٣:٣٠ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥دونت زنده گل بوتهگزارش
0 | 1
live dance valley rose bush١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٩/٠٥دره رقص زنده رقص گل بوته گزارش
0 | 1
تحسین٠٩:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/١٥تمجید و ستایشگزارش
7 | 1
عفت٠٩:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/١٥عزت و ناموس گزارش
9 | 1
زهر سفید٠٩:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/١٥پودر، که انسانهاى متعاد از ان استفاده مى کنند.گزارش
2 | 1
همت٠٩:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٥شهامت و غیرت گزارش
23 | 4
نمک حرام٠٨:٥٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٦حق نا شناس، احسان فراموشگزارش
2 | 1
دلبند١٤:١٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥دلبر، معشوق و محبوبگزارش
18 | 1
دلهره١٤:١٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥دلتنگ و آزرده خاطرگزارش
5 | 1
confirmation١٤:١٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥تایید کردن در مورد موضوع مشخص.گزارش
71 | 5
رخنامه فیسبوک١٤:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥نمایه فیس بوکگزارش
2 | 0
facebook profile١٤:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥رخنامه فیسبوکگزارش
5 | 0
ترکمن١٤:١٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥نام قومیست که فعلا در افغانستان زنده گی می کنند و اسم این قوم در سرود ملی آن کشور نیز یاد شده است.گزارش
14 | 7
مرقد١٤:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥مقبره، قبر، آرامگاه، خوابگاهگزارش
7 | 0
همسفر١٣:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥همراه و همدم اى همسفرم، بیا در برم بستان هدیه ى که آوردم زنهار که شکوه سر دهى از روى سرى درنیایى شفیق الله مصلحگزارش
12 | 2
برم١٣:٢٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥کنارمگزارش
2 | 1
واسوس١٣:٢٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥کام نگرفته، تلخ شدهگزارش
2 | 0
دستاویز١٣:١٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٥حاصل کار و نتیجه ى کارگزارش
5 | 1
نگارمن١٤:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤معشوقه من، محبوب منگزارش
9 | 0
گرافیت٠٩:٤٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤گرافیت یک نوع کاربن است،گزارش
2 | 1
کشب٠٩:١٩ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤در زبان پشتو بیشتر در افغانستان مروج است همانا لاک پشت را گویند.گزارش
2 | 0
موفقیت ها٠٩:١٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤کامیابی هاگزارش
2 | 0
فال بین٠٩:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤کف شناس آنکه پیش بینی می کند آینده را.گزارش
5 | 0
شکسته پا٠٨:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤انسان ضعیف و بی سرپناهگزارش
2 | 0
طرف واقع شدن٠٨:٤١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤مقابل قرار گرفتن و عیله ایستادنگزارش
2 | 0
تامین هزینه٠٨:١٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤آماده کردن مخارج و مصارفگزارش
5 | 0
ناقلین٠٨:١١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤جمع ناقل یا نقل کننده ها که از یک محل به مل دیگر کوچیدند.گزارش
2 | 0
نعت٠٨:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤نشید که در آن توصیف و صفت حضرت محمد ( ص ) باشد.گزارش
12 | 0
فرکانسی٠٧:٥٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٤خطوط امواج، تعداد دفعات یک عملگزارش
2 | 0
خلق خوش١٨:٥٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣اخلاق نیکوگزارش
2 | 0
حسن نظر١٨:٥٧ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نظر پسندیده و نیکوگزارش
5 | 0
نیکو روى١٨:٥٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣خوش خلقگزارش
2 | 0
لم دادن١٨:٥٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣تکیه کردن لمیدنگزارش
7 | 1
کاروانسرای١٨:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣توقف گاه کاروانیان، که کاروانیان راحت می کنند.گزارش
2 | 0
سخن چین١٨:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣میان دو تن جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزم کش استگزارش
5 | 1
فرق سر١٨:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣هباک سرگزارش
14 | 3
جوانه١٨:٤٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣انگار جوانه ها در سرزمین مان خشکیده پرنده هاى صلح از سرزمین مان کوچیده شفیق الله مصلحگزارش
9 | 2
نقدینگی١٨:٢٤ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣نسبت های مالی که از تقسیم پول نقد و معادل های نقدی به راحتی قابل تبدیل به نقد می باشندگزارش
5 | 1
چاریکار١٨:٢١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣یکی از شهرستان ها و مرکز استان پروان افغانستان استگزارش
2 | 0
شیخ علی١٨:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣یکی از شهرستان هاى استان پروان در افغانستان است.گزارش
2 | 0
لاشخور١٨:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣کفتارگزارش
12 | 1
بازى بخت١٨:٠٨ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣چرخ فلک، فراز ونشیب زندگیگزارش
2 | 0
دلنوشته١٨:٠٦ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣رویاها وخیالات نویسیگزارش
51 | 3
مغازله١٧:٥٣ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣عشق ورزیدنگزارش
18 | 1
دست پاک١٧:٥١ - ١٣٩٦/٠٧/٠٣بَشگیر یا آب چین تکه ای از الیاف جذب کننده از جنس پشم، پارچه و یا کاغذ است که برای خشک کردن یا پاک کردن به کار می رودگزارش
2 | 1