برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد

محمد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ۱- یعنی هر چه از خوب و بد در این جهان بکاری، همان را برداشت می کنی.

همانطور که اگر گندم بکاری، گندم و اگر جو بکاری، جو برداشت می کنی اگر بدی ب ...
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|