برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شادی شریفیان مهد

شادی شریفیان مهد مترجم کتاب { هوش عاطفی } اثر [ اریک جردن] نویسنده آمریکایی

~~~~

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ضد شوره
■anti-dandruff shampoo
شامپوی ضد شوره
🚿🚿🚿
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 عنصر فعال ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

3 Make up
١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

4 Activity
Action
١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

5 Not suppose to
قرار نیست
قرار نیست که
🍭🍫🍭🍫🍭
١٤٠٠/٠٤/٢٨
|

6 در کتاب های فارسی مائه هفتم و هشتم
میان دال و ذال تفاوت می گذاشتند و (پ) و (چ) یکسان، و (که) و (چه) را (کی) و (چی) مینوشتند.

برگرفته از کتا ...
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

7 Spurs:
Causes
🍃🍂🍃🍂🍃
١٤٠٠/٠٤/١٩
|

8 : Cozy Caf� ●
کافه دنج

☕🧁☕🧁☕
١٤٠٠/٠٤/١٩
|

9 به کسی بها ندادن
١٤٠٠/٠٤/١٤
|

10 I turned him down
یعنی:
من پیشنهاد او رو نپذیرفتم یا رد کردم

📚📚📚
١٤٠٠/٠٤/١٤
|

11 ارائه دادن نقش، ساختار یا عملکردی متفاوت با هرآنچه که در گذشته بوده

🍬🍬🍬🍬
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

12 طولانی مدت
🕸🖤🕸🖤🕸🖤
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

13 دوستی طولانی مدت
روابط طولانی مدت
🍃🎀🍃🎀🍃
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

14 تکرار کردن کاری یا چیزی اشتباه
🍁🍂🍁🍂🍁
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

15 Graduate from high school
📚📚📚📚
١٤٠٠/٠٤/١٠
|

16 ✔️عجله ای نیست
✔️عجله نکن
✔️سر صبر به کارات برس
✨🍂
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

17 Applicant who plans to begin college for the first time

🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

18 Applicant who has completed some college and plans to apply to a new college

🎀💕🎀💕🎀
١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

19 سلامت روانی ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

20 time spent with someone in person
🍃🌱🍃🌱🍃
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

21 ریشه کلمه
a root word is a word or word part that forms the basis
of new words through the addition of prefixes an
.suffixes
🌼🍁🌼🍁 ...
١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

22 در شرف ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

23 بافت فرهنگی
✨☘️
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

24 ارزشمند
چیزی که ارزش صرف وقت رو داره
🧡🍂
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

25 Rewarding
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

26 نقاط ضعف انسان
ضعف های انسان
☘️✨🍂
١٤٠٠/٠٣/٣١
|