شبنم اقبال زاده

شبنم اقبال زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpositive note١٣:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٥خبر خوب با لحن خوبی چیزی را خاتمه دادنگزارش
7 | 0
against odds١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠با اینکه بعید به نظر می رسید.گزارش
2 | 1
cast your bread upon the water١٧:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩بدون چشمداشت کار خوب انجام دادنگزارش
0 | 0
douchebag١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩چلغوزگزارش
69 | 1
gig١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩شغل بخصوص شغلی که موقتی باشد.گزارش
106 | 1
dorky١٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨ضایعگزارش
12 | 0
surreal١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨فراواقعیگزارش
71 | 1
set one's heart on١٣:١١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧مصمم بودن برای انجام کاریگزارش
9 | 1
vocal١٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧اعتراض و عدم رضایت خود را اشکارا و با صراحت اعلام کردنگزارش
60 | 3
coming out of the closet٢٠:٤١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤تمایل همجنس گرایی خود را آشکارا اعلام کردنگزارش
7 | 0
hang by a thread١١:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤بر روی لبه ی پرتگاه قدم برداشتنگزارش
5 | 0
hang by a thread١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤پا در هوا ماندن و نامعلومی عاقبتگزارش
14 | 1
over your head٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤مثل خر در گل گیر کردن be in over my headگزارش
5 | 0
ruckus١٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠قشقرقگزارش
7 | 0
whiny١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠ناله و مویهگزارش
7 | 0
seed capital١١:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٧سرمایه ی اولیهگزارش
16 | 0
wee hours١٤:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٦دیر وقت یا صبح خیلی زودگزارش
25 | 0
his heart missed a beat١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/١٦حتی لحظه ای تعلل نکردنگزارش
5 | 0
spymaster١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١سردسته ی جاسوس هاگزارش
7 | 0
in high spirits١٤:١٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦با دم گردو شکستنگزارش
2 | 0
lose face١٤:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤تحقیر شدنگزارش
9 | 1
longboard١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢تخته ی موج سواریگزارش
7 | 0
all the while١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٧همشگزارش
7 | 1
lamely١٢:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٣با تردیدگزارش
5 | 0
procter٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦مراقب امتحانگزارش
7 | 0
duct tape١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٥چسب برزنتیگزارش
21 | 1
static electricity١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٣الکتریسیته ی ساکنگزارش
7 | 1
you never know١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/١٢خدا را چه دیدیگزارش
46 | 1
undignified١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٩خل و چل وار برخورد کردن خل و چل شدنگزارش
0 | 2
subdued١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٩سوت و کورگزارش
16 | 0
righteous٢٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥جانماز آب کشگزارش
25 | 6
talk about٢٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥نمونه ی بارز چیزیگزارش
57 | 1
in a while١١:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥مدتیگزارش
28 | 1
cost a fortune٠٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥پول خونگزارش
18 | 1
your best bet٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥بهترین گزینهگزارش
12 | 0
push comes to shove١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩وقتی زمان عمل می رسد.گزارش
9 | 1
so much for٢٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧زیر سوال بردن هم معنا می دهگزارش
18 | 1
budge١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦مرغ کسی یه پا داشتنگزارش
25 | 1
take a leap of faith١٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦دل به دریا زدنگزارش
94 | 1
in time١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣معنی بالاخره سرانجام هم می ده eventuallyگزارش
30 | 1
giddy١١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢٣اسکلگزارش
23 | 2
tata١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٩بای بایگزارش
37 | 2
the hard way١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨چوب جیزی را خوردن و بعد یاد گرفتنگزارش
39 | 0
goody two shoes١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨متظاهرگزارش
30 | 1
my eye١٥:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧یا خدا!گزارش
18 | 0
mark my words١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧حرف هام یادت باشهگزارش
51 | 1
in the thick of١٤:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧وسط معرکه گزارش
28 | 0
chummy١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢ایاغگزارش
25 | 0
get away with٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١گلیم خود را از آب کشیدنگزارش
34 | 6
for once١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٣١این بارگزارش
44 | 0