برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شهره رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 depart without saying goodbye; leave quietly or surreptitiously.
Phrasal verb of slip
١٣٩٦/١١/١٩
|