برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلما

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم عربیه به معنی صلح و اشتیه ١٣٩٧/١٠/١٥
|

2 حرفیست اسمانی وبه معنی اشکار و زیبا ١٣٩٧/١٠/١٥
|