سید جلال صالحی

سید جلال صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهquadritubercular١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩چهار تکمەای، دارای چهار برجستگی کوچکگزارش
0 | 0
scaler٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٧مقشرە، مدرج، وسیلەای در دندان پزشکی کە برای جداکردن سنگ از دندان بەکار میرود،گزارش
0 | 0
decomposition٢١:٣٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٨پوسیدگی، تلاشی، تجزیە، انحلال، واهشتگی، فساد، انصراف، تعفن،گزارش
2 | 0
resolution١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٨١ - رفع حالت بیماری، فرونشینی حالت بیمارگونە ٢ - درک فاصلە دو نقطە مجاور هم در کار با میکروسکوپ، کوتاهترین فاصلەای را گویند کە دو شیء نزدیک بە هم دا ... گزارش
5 | 0
cassonade١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٧شکر خام، شکر قهوەای، شکر قهوه ای که فقط یکبار تصفیه شده است.گزارش
0 | 0
case٢٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٢جعبە، صندوقچە، حالت، مورد خاصی از یک مرض، دستگاهی برای مسدود کردن شیءگزارش
0 | 1
necrotic caries١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢نوعی پوسیدگی استخوان کە در آن تکەهای استخوانی در یک حفرە چرکی قرار می گیرندگزارش
0 | 0
cardiopuncture٢٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١١Cardiocentesis = cardiopuncture سوراخ کردن قلب از طریق جراحی، کاردیوسنتز،گزارش
0 | 0
cardioptosis٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/١١پایین افتادگی قلب، کاردیوپتوزگزارش
0 | 0
cardiophobia٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١ترس بیمارگونە از بیماری قلبی، کاردیوفوبی، کاردیوفوبیاگزارش
0 | 0
carbohemia٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧کربوهمی، اکسیداسیون ناکامل خونگزارش
0 | 0
capsulotomy٢٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧برش کپسول، پوشەبری، کپسولوتومی، مثل برش کپسول عدسی چشم یا یک کپسول مفصلیگزارش
0 | 0
cancerologist١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧Carcinologist, Cancerologist سرطان شناس، کارسینولوژیست، کارسینولژیست، کارسینولوژیست، متخصص سرطان، کانسرولوژیست، کانسرولژیست، کانسرولوژیستگزارش
0 | 0
cacotrophy١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بیماری حاصل از بدی تغذیەگزارش
0 | 0
cacosmia١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بوی بد، گندگزارش
0 | 0
cacatory١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣اسهال سخت و شدید، کاکاتوریگزارش
0 | 0
bursalogy١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بورسالوژی، مطالعە کیسەهای زلالیگزارش
0 | 0
fractured penis١٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١شکستگی ذکر، شکستگی پنیسگزارش
0 | 0
branchial١٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١برانشیال، مربوط بە دستگاە تنفسی ماهی یا شبیە بە دستگاە تنفسی ماهیگزارش
0 | 0
funnel breast١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣١سینە قیفیگزارش
0 | 0
chicken breast١٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٣١سینە جوجەایگزارش
0 | 0
brevicollis١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کوتاهی گردنگزارش
0 | 0
bradyuria١٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کندی ادراریگزارش
0 | 0
bradyuria١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کندی ادراری، کند خارج شدن ادرارگزارش
0 | 0
bradypepsia١٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٣١کندی هضم غذاگزارش
0 | 0
brachycheilia١٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠کوتاهی لبگزارش
0 | 0
blood brain barrier٢٠:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩blood brain barrier = BBB سد مغزی ــ خونی، سد خونی مغزی، عاملی کە ممکن است مانع رسیدن بعضی مواد موجود در خون بە فضای داخلی بافت مغز بشود.گزارش
0 | 0
blennothorax٢٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧بلینوتوراکس، بلنوتوراکس، جمع شدن بلغم در سینەگزارش
0 | 0
blennuria٢٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧بلنوری، بلینوری، وجود بلغم در ادرارگزارش
0 | 0
parturient canal٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧Birth canal = parturient canal مجرای زایمان، کانال زایمانی، مجرایی کە جنین برای تولید باید آن را بپیمایدگزارش
0 | 0
biparental٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧دووالدی، تولیدە شدە از دو نفر، بە وجودە آمدە از موجودە نر و مادەگزارش
0 | 0
bipara٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٧دوم زا، زنی کە دو بار حاملە شدەو با موفقیت زاییدە استگزارش
0 | 0
bionomy٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥بیونومی، دانش قوانین زیستیگزارش
0 | 0
biomechanics٢٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥زیست شناسی مکانیکی، بیومکانیک، بایومکانیکگزارش
0 | 0
basophilism٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بازوفیلیسم، افزونی غیر عادی یاختەهای بازوفیلیک یا رنگ قلیادوستگزارش
0 | 0
basopenia٢٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤Basocytopenia = basopenia بازوسیتوپنی، بازوپنی، کاهش گویچەهای سفید قلیادوست ( بازوفیل ) در خون.گزارش
0 | 0
basiphobia٢١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بازی فوبی، ترس بیمار گونە از راە رفتنگزارش
0 | 0
barophilic٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤باروفیلیک، فشار دوست، آنچە در فشار هوای بیشتر بهتر نمو میکندگزارش
0 | 0
arch bar٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤میل قوسیگزارش
0 | 0
auxotroph١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رخش پرور، اکسوتروفیک، موجودی کە بە سبب موتاسیون احتیاج بە مادە مخصوصی برای نمو خویش پیدا کردە است.گزارش
0 | 1
autophonomania١٧:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤تمایل بە خودکشی، اتوفونومانیگزارش
0 | 0
autoplasmotherapy١٧:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خودپلاسما درمانی، تزریق پلاسمان خون شخص بە خودش برای درمان بیماریگزارش
0 | 0
autophony٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣اتوفونی، احساس بلند بودن غیر عادی صدای خودگزارش
0 | 0
autacoid٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣ترشح داخلیگزارش
2 | 0
audiosurgery٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣جراحی گوشگزارش
2 | 0
atrichia٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣بی موییگزارش
0 | 0
atoxigenic٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣بی زهر، آتوکسی ژنیک، آنچە تولید سم نکندگزارش
0 | 0
atoxic٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣غیر سمی، لاسام، غرسامگزارش
0 | 0
atocia٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣عقیمیت در زنگزارش
0 | 0
astomia٢٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگی مادرزادی دهان، غیاب الفم،گزارش
0 | 0