برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید جلال صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Anticarious = anticariogenic
جلوگیری از پوسیدگی دندان، آ‌نتی كاریوس، آ‌نتی كاریوژنیك، جلوگیری کنندە از پوسیدگی دندان
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

2 Anticalculous = antilithic
ضد سنگ، ضد تشکیل سنگ، مانع تشکیل سنگ(برای مثال در مثانە یا کیسە صفرا)
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

3 Anthypnotic = antilethargic = antihypnotic
مانع خواب، ضد خواب
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

4 آنژیوئید، رگ مانند، رگ سان ١٣٩٩/١١/٠٣
|

5 گوارش نشاستەای، آمیلولیز، نشانستە گواری
گوارش و هضم نشاستە و تغییر و تبدیل آن بە قند
١٣٩٩/١١/٠١
|

6 لامبلیا
نام قدیمی تیرەی ژیاردیا
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

7 هوای جاری
مقدار هوایی کە در یک تنفس آرام داخل ریە و از آن خارج میشود.
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

8 هوای ذخیرە، هوا رزرو، ذخیرە هوا ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

9 متراكم كنندە هوا، کمپرسور هوا، فشردەگر هوا ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

10 بی‌دندانی، آگومفوسیز، آگومفوزیس، آگومفوز، آنودونتیا = آنودونتی،
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

11 بی‌دندانی, آنودونتیا، آنودونتی، آگومفوز، آگومفوسیز = آگومفوزیس
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

12 ١: لقی دندان، آگومفیازیس ٢: بی‌دندانی، نبود دندان، فقدان یک یا همە دندانها
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

13 بی‌چشمی مادرزادی، آ‌نوفتالمی، آنوفتاملیا، آ‌نوفتالموس، فقدان مادرزادی کرەهای چشم
Anophthalmia = anophthalmos
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

14 شکافتن گوشە پلک چشم ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

15 گوشە پلك دوزی، كانتورافی، بخیە زدن زاویە پلک ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

16 التهاب گوشە چشم، ورم گوشە چشم ، التهاب زاویە پلك، ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 دانش بیهوشی، دانش بی‌هوشی، علم بیهوشی، علم بی‌هوشی، بیهوشی شناسی، بی‌هوشی شناسی، هوشبر شناسی، هوش‌بر شناسی، مبحی بی‌وشی،
شاخەای از دانش پزشکی مر ...
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

18 عصا ترسی، عصا هراسی، رابدوفوبی، رابدوفوبیا
١٣٩٩/١٠/٢١
|

19 آمیوستنی، آمیوستنیا، وهن عضلی
از بین رفتن و کم شدن قدرت عضلانی
١٣٩٩/١٠/٢١
|

20 لرزش عضلانی، لرزش ماهیچەای، آمیوستازی، آمیوستازیا، ارتعاش عضلی
لرزش عصبی عضلات
١٣٩٩/١٠/٢١
|

21 هم چسبانندە، آگلوتیناتور،
مادەای کە سبب آگلوتیناسیون یا بەهم چسبیدن ذرات می شود.
١٣٩٩/١٠/٢١
|

22 هواپیما هراسی، آئرودروموفوبی، آئرودروموفوبیا
ترس بیمارگونە از مسافرت با هواپیما
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

23 آدرنارک
افزایش ترشحات بخش قشری غدە فوق کلیوی بەویژە آندروژنها و آن نوعی تغییر فیزیولوژیک است کە حدود سن هشت سالگی در دختر و پسر روی میدهد.
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

24 آدنوپاتی، بزرگ شدن غدەها بە ویژە گرەهای لنفاوی ١٣٩٩/١٠/١٩
|

25 آدنوبلاست
یاختە رویانی کە بە بافت غدەای تبدیل میشود، مرحلە جنینی بافت غددی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

26 غدە مانند ١٣٩٩/١٠/١٨
|

27 غدەبرداری، آدنکتومی، استئصال غدە
برداشتن غدە با عمل جراحی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

28 آدوکت، نزدیک بردن، اداکت، ورین بردن، یقرب
بەسوی مرکز یا خط میانی کشیدن
١٣٩٩/١٠/١٨
|

29 آدوکسیون، نزدیک کردن،
عمل نزدیک کردن یا حالت نزدیکی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

30 آسیستیا، آسیستی، بنود مثانە
بنود مثانە بە طور مادرزادی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

31 رگ پیچاندن، آکوتورسیون، آکوتورشن
پیچاندن رگ خونی بە منظور بند آوردن خون
١٣٩٩/١٠/١٨
|

32 كوچك انتهایی، آ‌كرومیكریا
کوچکی غیر عادی طرح صورت و دستها و پاها
١٣٩٩/١٠/١٨
|

33 آکروانستزی, بی حسی انتهاها(دست و پا) ١٣٩٩/١٠/١٨
|

34 انقباض دست و پا، انقباض بیمار گونە یکی از انتهاها(دست و پا)، آکروکونتراکچر ١٣٩٩/١٠/١٨
|

35 التهاب حشفە، آکروپوستیت، التهاب پوست سر آلت تناسلی مرد ١٣٩٩/١٠/١٨
|

36 اسیدوفیلیسم، اسید گرایی،
حالت آدنوم اسید دوست هیپوفیز کە تولید آکرومگالی می کند.
١٣٩٩/١٠/١٧
|

37 آکروماتوز، بیماری کمبود رنگدانە در بافتهایی مانند پوست ١٣٩٩/١٠/١٧
|

38 آکروماسیت، گویچە بی رنگ
گویچە سرخی کە در اثر از دادن هموگلوبین، رنگ پریدە شدە باشد.
١٣٩٩/١٠/١٦
|

39 ناحسی، نبود احساس تندروستی و کارکرد طبیعی اندامهای بدن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

40 بی قلب، ناقص الخلقە بدون قلب ١٣٩٩/١٠/١٦
|

41 بی هستە
Acaryote = anuclear
١٣٩٩/١٠/١٦
|

42 بی سر، ناقص الخلقە بی سر ١٣٩٩/١٠/١٦
|

43 شکم آویز، شکم پاندولی ١٣٩٩/١٠/١٦
|

44 مربوط بە ناتوانی در راە رفتن
abatic = abasic
١٣٩٩/١٠/١٦
|

45 آباسیک، مربوط بە ناتوانی در راە رفتن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

46 لقوە، نا گامی لقوەای(کرەای)، بد گامی لقوەای،
١٣٩٩/١٠/١٦
|

47 نا گامی نامنظم، بد گامی نامنظم
ناتوانی در راە رفتن همراە با حرکات نامنظم
١٣٩٩/١٠/١٦
|

48 نا گامی ایستادنی، بد گامی ایستادنی
ناتوانی در راە رفتن یا ایستادن بە علت اختلالات عضوی یا هیستریک
١٣٩٩/١٠/١٦
|

49 نا گامی، بد گامی، آباسیا
ناتوانی در راە رفتن بە علت فقدان هماهنگی عضلانی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

50 بیماری آمیزشی - سیفیلیس، بیماری مقاربتی - سیفیلیس ١٣٩٩/١٠/١٥
|