برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید جلال صالحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آنژیوئید، رگ مانند، رگ سان ١٣٩٩/١١/٠٣
|

2 گوارش نشاستەای، آمیلولیز، نشانستە گواری
گوارش و هضم نشاستە و تغییر و تبدیل آن بە قند
١٣٩٩/١١/٠١
|

3 لامبلیا
نام قدیمی تیرەی ژیاردیا
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

4 هوای جاری
مقدار هوایی کە در یک تنفس آرام داخل ریە و از آن خارج میشود.
١٣٩٩/١٠/٢٤
|

5 هوای ذخیرە، هوا رزرو، ذخیرە هوا ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

6 متراكم كنندە هوا، کمپرسور هوا، فشردەگر هوا ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

7 بی‌دندانی، آگومفوسیز، آگومفوزیس، آگومفوز، آنودونتیا = آنودونتی،
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

8 بی‌دندانی, آنودونتیا، آنودونتی، آگومفوز، آگومفوسیز = آگومفوزیس
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

9 ١: لقی دندان، آگومفیازیس ٢: بی‌دندانی، نبود دندان، فقدان یک یا همە دندانها
Anodontia = Agomphiasis = agomphious = agomphosis
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

10 بی‌چشمی مادرزادی، آ‌نوفتالمی، آنوفتاملیا، آ‌نوفتالموس، فقدان مادرزادی کرەهای چشم
Anophthalmia = anophthalmos
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

11 شکافتن گوشە پلک چشم ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

12 گوشە پلك دوزی، كانتورافی، بخیە زدن زاویە پلک ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

13 التهاب گوشە چشم، ورم گوشە چشم ، التهاب زاویە پلك، ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

14 دانش بیهوشی، دانش بی‌هوشی، علم بیهوشی، علم بی‌هوشی، بیهوشی شناسی، بی‌هوشی شناسی، هوشبر شناسی، هوش‌بر شناسی، مبحی بی‌وشی،
شاخەای از دانش پزشکی مر ...
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

15 عصا ترسی، عصا هراسی، رابدوفوبی، رابدوفوبیا
١٣٩٩/١٠/٢١
|

16 آمیوستنی، آمیوستنیا، وهن عضلی
از بین رفتن و کم شدن قدرت عضلانی
١٣٩٩/١٠/٢١
|

17 لرزش عضلانی، لرزش ماهیچەای، آمیوستازی، آمیوستازیا، ارتعاش عضلی
لرزش عصبی عضلات
١٣٩٩/١٠/٢١
|

18 هم چسبانندە، آگلوتیناتور،
مادەای کە سبب آگلوتیناسیون یا بەهم چسبیدن ذرات می شود.
١٣٩٩/١٠/٢١
|

19 هواپیما هراسی، آئرودروموفوبی، آئرودروموفوبیا
ترس بیمارگونە از مسافرت با هواپیما
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

20 آدرنارک
افزایش ترشحات بخش قشری غدە فوق کلیوی بەویژە آندروژنها و آن نوعی تغییر فیزیولوژیک است کە حدود سن هشت سالگی در دختر و پسر روی میدهد.
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

21 آدنوپاتی، بزرگ شدن غدەها بە ویژە گرەهای لنفاوی ١٣٩٩/١٠/١٩
|

22 آدنوبلاست
یاختە رویانی کە بە بافت غدەای تبدیل میشود، مرحلە جنینی بافت غددی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

23 غدە مانند ١٣٩٩/١٠/١٨
|

24 غدەبرداری، آدنکتومی، استئصال غدە
برداشتن غدە با عمل جراحی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

25 آدوکت، نزدیک بردن، اداکت، ورین بردن، یقرب
بەسوی مرکز یا خط میانی کشیدن
١٣٩٩/١٠/١٨
|

26 آدوکسیون، نزدیک کردن،
عمل نزدیک کردن یا حالت نزدیکی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

27 آسیستیا، آسیستی، بنود مثانە
بنود مثانە بە طور مادرزادی
١٣٩٩/١٠/١٨
|

28 رگ پیچاندن، آکوتورسیون، آکوتورشن
پیچاندن رگ خونی بە منظور بند آوردن خون
١٣٩٩/١٠/١٨
|

29 كوچك انتهایی، آ‌كرومیكریا
کوچکی غیر عادی طرح صورت و دستها و پاها
١٣٩٩/١٠/١٨
|

30 آکروانستزی, بی حسی انتهاها(دست و پا) ١٣٩٩/١٠/١٨
|

31 انقباض دست و پا، انقباض بیمار گونە یکی از انتهاها(دست و پا)، آکروکونتراکچر ١٣٩٩/١٠/١٨
|

32 التهاب حشفە، آکروپوستیت، التهاب پوست سر آلت تناسلی مرد ١٣٩٩/١٠/١٨
|

33 اسیدوفیلیسم، اسید گرایی،
حالت آدنوم اسید دوست هیپوفیز کە تولید آکرومگالی می کند.
١٣٩٩/١٠/١٧
|

34 آکروماتوز، بیماری کمبود رنگدانە در بافتهایی مانند پوست ١٣٩٩/١٠/١٧
|

35 آکروماسیت، گویچە بی رنگ
گویچە سرخی کە در اثر از دادن هموگلوبین، رنگ پریدە شدە باشد.
١٣٩٩/١٠/١٦
|

36 ناحسی، نبود احساس تندروستی و کارکرد طبیعی اندامهای بدن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

37 بی قلب، ناقص الخلقە بدون قلب ١٣٩٩/١٠/١٦
|

38 بی هستە
Acaryote = anuclear
١٣٩٩/١٠/١٦
|

39 بی سر، ناقص الخلقە بی سر ١٣٩٩/١٠/١٦
|

40 شکم آویز، شکم پاندولی ١٣٩٩/١٠/١٦
|

41 مربوط بە ناتوانی در راە رفتن
abatic = abasic
١٣٩٩/١٠/١٦
|

42 آباسیک، مربوط بە ناتوانی در راە رفتن ١٣٩٩/١٠/١٦
|

43 لقوە، نا گامی لقوەای(کرەای)، بد گامی لقوەای،
١٣٩٩/١٠/١٦
|

44 نا گامی نامنظم، بد گامی نامنظم
ناتوانی در راە رفتن همراە با حرکات نامنظم
١٣٩٩/١٠/١٦
|

45 نا گامی ایستادنی، بد گامی ایستادنی
ناتوانی در راە رفتن یا ایستادن بە علت اختلالات عضوی یا هیستریک
١٣٩٩/١٠/١٦
|

46 نا گامی، بد گامی، آباسیا
ناتوانی در راە رفتن بە علت فقدان هماهنگی عضلانی
١٣٩٩/١٠/١٦
|

47 بیماری آمیزشی - سیفیلیس، بیماری مقاربتی - سیفیلیس ١٣٩٩/١٠/١٥
|

48 واژیت، التهاب عصب واگ ١٣٩٩/١٠/١٥
|

49 گریە بچە در رحم ١٣٩٩/١٠/١٥
|

50 گریە طفل، صرخە
یکم گریە بچە پس از تولدش
١٣٩٩/١٠/١٥
|