دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٣٢٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٤٦٤
لایک
لایک
٢٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

neutropenia نوتروپنی، نوتروپنیا کاهش غیرطبیعی نوتروفیلهای خون، کاهش نوتروفیلها، کاهش نتروفیلها

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

Hematopoietic stem cell = HSC سلول بنیادی خون ساز

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

Stem Cell Factor = SCF فاکتور سلول های بنیادی, عامل سلولهای بنیادی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

شخص بیمار، شخص مریض، فرد بیمار، فرد مریض

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

واکسن اوریون ، مایە اوریون، مایەی اوریون

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.