برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید حسن موسوی متقی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گذراندن زندگی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

2 به آخر رسیدن ١٣٩٨/٠٥/٣١
|

3 تجسید - انسان انگاری ١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

4 any way = in any case ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

5 چوب بیلیار ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

6 میز بیلیارد ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

7 راه و مسیر در اماکنی مثل کوهستان ، جنگل یا سبزه زار و باغ
١٣٩٨/٠٥/١١
|

8 فعل قرار دادن فضای خالی { میان کلمات یا ... } ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

9 معنی : بفرمایید . و معادلش میشه : here you are , here you go ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

10 بستن و تعطیل کردن مغازه یا کارگاه و ... ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

11 اکتفا کردن به ... راضی بودن به ... ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

12 جا باز کردن ، ایجاد فضا کردن ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

13 به معناي زیبا و جذاب طوری که چشمان آدمی از دیدن او لذت میبرد ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|