برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setare

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کارشکنی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

2 شفافیت ١٣٩٩/٠١/٣١
|

3 دادگاه شاهی ١٣٩٩/٠١/٣١
|

4 زنای محصنه ١٣٩٩/٠١/٣١
|

5 جنحه ١٣٩٩/٠١/٣١
|

6 مقتول ١٣٩٩/٠١/٣١
|

7 مباشر ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

8 در حقوق جزا :مجازات بازدارنده(اصلاحی) ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

9 بازجویی از شاهد ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

10 در حال حاضر ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

11 منطبق بودن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

12 شرعی،مذهبی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

13 تشویق ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

14 جعل متقلبانه ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

15 بر این اساس که ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

16 اختلال مشاعر ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

17 گاهی به معنی :تدارک
Call medical assistance
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

18 در حقوق:حق تالیف ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

19 در حقوق گاهی به معنی :جبران شدن
Any loss of goods will be born by the seller
١٣٩٩/٠١/٢٣
|

20 برآورده شدن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

21 حبس اموال ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

22 حق رهن عادلانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

23 تبدیل تعهد ١٣٩٩/٠١/٢١
|

24 متقابل ١٣٩٩/٠١/٢١
|

25 ملزم بودن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

26 دلایل درجه ۲،مثل سوگند در اثبات قتل ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

27 در عمل ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

28 ملحقه...حاصله ١٣٩٩/٠١/١٩
|

29 اعتراض ١٣٩٩/٠١/١٩
|

30 در حقوق:عدم النفع ١٣٩٩/٠١/١٩
|

31 سند در وجه حامل ١٣٩٩/٠١/١٩
|

32 (بر چیزی )حمل شدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

33 عصر روشنگری(در اروپا) ١٣٩٩/٠١/١٨
|

34 مکتسبه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

35 به طور زیرکانه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

36 مورد مطالبه واقع شدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

37 غیرقانونی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

38 صداقت ١٣٩٩/٠١/١٦
|

39 پس دادن
Keep current on the loan:پس دادن وام
١٣٩٩/٠١/١٦
|

40 در حقوق:منعقد کردن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

41 رجوع ١٣٩٩/٠١/١٥
|

42 اصلی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

43 در اختیار ١٣٩٩/٠١/١٥
|

44 فرا خواندن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

45 از بین رفتن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

46 اعلام کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

47 مسئول قرار گرفتن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

48 شرط فرعی در قرارداد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

49 احضار شهود ١٣٩٩/٠١/١٣
|

50 مبرا کردن ١٣٩٩/٠١/١٣
|