سعید پهلوان

سعید پهلوان هر لحظه که تسلیمم دربارگه تقدیر
آرامترازآهو. درنده ترم ازشیر
هرلحظه که میکوشم درکارکنم تدبیر
رنج ازپی رنج آید زنجیرپی زنجیر.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنامادری٠١:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٥رابه . . .گزارش
28 | 1
نژاد مردم مجارستان٠١:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥کولی . . . .گزارش
23 | 1
نفی کننده٠١:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥منافی . . . . .گزارش
12 | 1
نوعی پنبه زردرنگ٠١:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥مله. . .گزارش
16 | 1
لابرلا٠١:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٥تودرتو . . . . . .گزارش
23 | 1
مناظر و اینه ها٠١:٤٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥مرایا . . . . .گزارش
16 | 1
لزج٠١:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٥دج . .گزارش
12 | 1
لقب ابلیس٠١:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٥عزرائیل . . . . . . .گزارش
12 | 1
ناوک٠١:٣٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٥تیروخدنگ. . . .گزارش
16 | 1
همراز٠١:٣٧ - ١٤٠٠/١٠/٢٥همراز . . . . .گزارش
18 | 1
عصبی و پرزور٠١:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٥نروو. . . .گزارش
14 | 1
نزدیکی٠١:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٥قرابت . . . . .گزارش
14 | 0
بافت٠١:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥نسج . . .گزارش
18 | 0
نشاسته٠١:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥امولن. . . . .گزارش
16 | 0
نقاش ایرانی مشهور٠١:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٢٥صنیع الملک . . . .گزارش
14 | 0
نقاش فرانسوی قرن نوزدهم٠١:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٥دگا . . .گزارش
14 | 1
طیف٠١:٢٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٥نوار هفت رنگ نور . . . .گزارش
18 | 1
نوعی واکنش هسته ای٠١:٢٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥شکافت . . . . .گزارش
14 | 1
ایالتی در انگلستان٠١:١٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٥دورهام. . . . . .گزارش
14 | 1
گل نیلوفر ابی٠١:١٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٥ابو . . .گزارش
16 | 0
وحشت اوری٠٣:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٤هولناکی . . . . . . .گزارش
14 | 0
وحشت اور٠٣:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٤هولناک . . . . . .گزارش
14 | 0
چگونگی٠٣:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٤چونی . . . . حالت . . . . کیفیت . . . . .گزارش
18 | 0
صورت شطرنجی٠٣:٣٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٤رخ . .گزارش
12 | 1
زبان مردم اتریش١٦:٤٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٣المانی . . . . . .گزارش
16 | 1
سمت و سو١٦:٤٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٣جانب . . . .گزارش
23 | 1
پایه و ریشه١٦:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٣بنیان . . . . .گزارش
9 | 1
پرنده ای با منقار بزرگ وپرهای رنگین١٦:٣٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٣توکا . . . .گزارش
7 | 1
بعدازقران مهمترین کتاب هدایت کننده است١٦:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٣نهج البلاغه . . . .گزارش
9 | 1
تلاش و دسترنج١٦:٣٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٣زحمت . . . .گزارش
9 | 1
اگهی١٦:٣٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٣رکلام. . . . . اعلامیه . . . . . . .گزارش
12 | 1
واحد اندازه گیری مساحت برابر ده هزار متر١٢:٤٢ - ١٤٠٠/١٠/٢٣جریب . . . .گزارش
7 | 1
داستانی مشهور از هومر١٢:٤١ - ١٤٠٠/١٠/٢٣ایلیاد. . . . .گزارش
9 | 1
عنوان و تیتر١٢:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٣سرنوشته . . . . . . .گزارش
9 | 1
رنگ پوست و چهره١٢:٣٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٣چرده . . . .گزارش
7 | 1
میوه ای از نوع مرکبات٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٣دارابی . . . . . .گزارش
9 | 1
معما٠٠:٥٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٣لغز . . . چیستان . . . . . .گزارش
14 | 1
سرور قوم٠٠:٥١ - ١٤٠٠/١٠/٢٣سالار . . . . .گزارش
9 | 1
دلتنگ و ازرده٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/١٠/٢٣رنجه . . . .گزارش
9 | 1
خوشبخت و سعادتمند٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/١٠/٢٣کامیاب . . . . . .گزارش
12 | 1
نقاشی صحنه تصادف٠٠:٤٥ - ١٤٠٠/١٠/٢٣کروکی . . . . .گزارش
7 | 1
جشنواره٠٠:٤٤ - ١٤٠٠/١٠/٢٣فستیوال . . . . . . .گزارش
12 | 0
روسری و چارقد٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/١٠/٢٣معجر. . . .گزارش
9 | 0
نوعی پارچه نخی ساده٠٠:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٣دبیت . . . .گزارش
9 | 1
امیدوار٠٠:٣١ - ١٤٠٠/١٠/٢٣مرجو. . . .گزارش
9 | 1
توقع٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٢١چشمداشت . . . . . . .گزارش
18 | 0
دلجویی و نوازش٢٠:١٨ - ١٤٠٠/١٠/٢١استمالت . . . . . . .گزارش
12 | 1
سلسله پادشاهی بعد از پیشدادیان٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/١٠/٢١کیان . . . .گزارش
12 | 1
زینهار٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/٢١امان . . . .گزارش
18 | 1
از سینماگران برجسته کشورمان٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/١٠/٢١داریوش مهرجویی . . . . . .گزارش
12 | 1