سایه مهاجر

سایه مهاجر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهadderall٢١:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٣٠یک نوع دارو برای افزایش تمرکزگزارش
12 | 0
piece٠٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦say your piece حرفتو بزنگزارش
39 | 1
brew١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠١ترکیبی ساختنگزارش
16 | 1
underpin١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧تشکیل دادنگزارش
9 | 1
covidiot٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠شخص نادانی که با stocking یا همان انبار کردن لوازم مورد نیاز در زمان قرنطینه بیماری covid19 باعث بخطر انداختن جان همنوعان خود میشود. این واژه مختص د ... گزارش
7 | 1
patch١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٩patches of soil مقداری از خاکگزارش
12 | 1
hoe٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٧Hors before bros! گزارش
14 | 1
bananas٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٣It's babanas!احمقانه است، یه شوخیهگزارش
16 | 1
flapjack٠٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٣پن کیک ، آشپزی کردن Canadians pride themselves on their discretion, and Flapjack Fridays. گزارش
2 | 1
tenacious٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢سیریش،گزارش
25 | 1
kissing ass١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢چاپلوسیگزارش
5 | 1
chaetophobic١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٢Fear of hairگزارش
2 | 1
chaetophobic١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٢کسی که از موی زبر وحشت یا ترش داردگزارش
5 | 1
nephilim١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٢فرزند شرور شیطان و فرشتهگزارش
5 | 1
idolarty١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٢بت پرستیگزارش
5 | 1
best before٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/١١Expire date تاریخ انقضاگزارش
9 | 1
no time٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١In no time در لحظهگزارش
25 | 1
airbuds٢١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/١١هندز فریگزارش
5 | 1
what's not to like١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١از چی خوششون نیاد؟گزارش
2 | 1
doohickey٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٠چیز ( بجای کلمه ی فراموش شده در صحبتمون استفاده میکنیم )گزارش
12 | 1
dilemma٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٠تصمیم هنگام گیر کردن سر دوراهی موقعیت سخت در تصمیم گیری He's recreating his own moral dilemma. او داره موقعیت سخت دوراهی انتخاب اخلاقی خودش رو بازسا ... گزارش
39 | 1
bread and butter٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٠Dr's hand is her bread and butter دست دکتر وسیله ی امرار معاش اوست.گزارش
14 | 1
the boys in blue١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠پلیسگزارش
7 | 1
vonlu٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩the meaning of ta vonlu: the king is capturedگزارش
2 | 1
poodle٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩Joke: A:It's raining cats and dogs B: Don't step in a poodle. گزارش
14 | 1
cool bananas١٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧Cool bananas! خیلی باحاله - چه باحال!گزارش
7 | 1
teleport١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦طی الارضگزارش
16 | 1
take hostage٠٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦گروگان گرفتنگزارش
14 | 1
buzz١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥you are killing my buzz داری حوصلمو سر میبری داری فازمو خراب میکنیگزارش
16 | 1
catch phrase١٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥تکیه کلامگزارش
25 | 0
chop chop٠٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١یالا، زود تند سریعگزارش
21 | 1
stabbing٠٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Stabbing at sth گزارش
2 | 1
touche٠٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١ای ول، احسنتگزارش
32 | 1
ixnay٠٦:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Do not do or talk about یک واژه با ریشه لاتینی به معنای انجام ندادن کاری یا بحث نکردن درمورد چیزی Ex: ixnay on the unsgayگزارش
7 | 1
brace٠٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١I braced behind the door. من پشت در ماندم. من پشت در قابم شدم.گزارش
12 | 1
go off٠٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١To go off the shot شروع به شلیک کردنگزارش
30 | 1
merrier٠٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣١The more the merrier هرچی بیشتر بهترگزارش
64 | 1
nesting doll٠٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١عروسک روسیگزارش
7 | 1
quid pro quo٠٥:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١مبادله، این در قبال اون، گزارش
14 | 1
earth shattering٠٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٣١تکان دهنده، حیرت اور،گزارش
18 | 1
imbecile٠٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠کودنگزارش
5 | 1
parade٠٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠Stop raining on the poor woman's parade دست از سر زن بیچاره بردارگزارش
21 | 1
hocus pocus٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠تردستی،گزارش
5 | 1
call the shots٠٥:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠I call the shots من میگم چیکار کنی، اختیارت دست منهگزارش
32 | 1
graze٠٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠زخم جزئی، خراشگزارش
12 | 1
hallucinating٠٤:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣٠Please tell me I'm hallucinating لطفا بمن بگو که ( دارم تخیل میکنم ) توهم زدم.گزارش
16 | 1
oncologist٠٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨متخصص �سرطان شناس �سرطان روده انکولوژیستگزارش
7 | 1
flying colors٠٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨موفقیتگزارش
16 | 1
loitering٠٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧ولگردیگزارش
9 | 1
ramifications٠٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧عواقب، تاثیرات، نتایجگزارش
25 | 1