برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سایه رهنورد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گند زدن ١٣٩٦/١١/١٦
|

2 بر روی ١٣٩٦/١٠/١٣
|

3 یادداشت کردن لیست ها
تهیه کردن لیست ها
١٣٩٦/١٠/١٢
|

4 قربان شما
(در انتهای نامه)
١٣٩٦/١٠/١٢
|

5 مجرم اینترنتی ١٣٩٦/٠٩/٢١
|

6 در کامپیوتر=ارزیابی تناوبی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

7 دختر بی حیا
loose woman= hussy girl
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

8 بهانه آوردن ١٣٩٦/٠٨/١٩
|