برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تارا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سمیرا به معنی هدیه دریاست و اسم خواهر من سمیرا است. ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

2 از نامهای خداوند ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|