برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر مهدی صادقچه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 به جز به غیر از
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

2 اشاره کردن
نشون دادن
👉👆☝️
١٣٩٩/٠٧/١٠
|