برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا قادری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چارچوب در. ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

2 احمق. کودن. بی‌حال. ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 وقت تلف کردن. ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

4 مثل همیشه. طبق معمول. ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

5 خراب. تخریب شده. ویران. نابود شده. ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

6 عکس یا فیلم گرفتن ١٣٩٩/٠٦/٢١
|