برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سارا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همبستگی
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

2 اساس. پایه
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

3 مجازهای قابل نقض
مجازهای خطاپذیر
١٣٩٨/١٢/٢٦
|