برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عیسی نیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آنتی سرم ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

2 غیراستروییدی ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

3 جایگاه- منزلت ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

4 (of an order) having more than one story of columns ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

5 (پزشکی) 1-درمان 2-بیمار ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

6 ناشی از ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

7 فروپاشی- فروریختگی- تجزیه ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

8 مفهوم- معنی ١٣٩٨/٠٣/١٤
|