برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ثنا میهمی

سلااااااام اسم من ثناست یه تیرماهی ام پانزده سالمه توسنندج زندگی می کنم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یعنی دوست داشتن ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

2 راضی خوشنودی خوشحالی رضایت خرسندی اسم بابام رضا هستش این یه اسم عربیه ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

3 سیران اسم مامانمه معنیش تماشاکردن و تفریحه درضمن این اسم کردی هستش ماهم کرد هستیم١٣٩٧/٠٨/٢٠
|