برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیر سعیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 encouraged by ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

2 فک کنم (بزن بچاک)هم بشه ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

3 اخ کردن چیزی یا کسی ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

4 comfortable ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

5 آسایش ١٣٩٩/٠٩/١٨
|