سامی

سامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpill١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥قرص روکشدارگزارش
5 | 1
sit back٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٢لم دادنگزارش
37 | 1
in the second place١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢٥ثانیاگزارش
2 | 0
many returns٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢انقدر زنده بمونی که این اتفاق را بارها تجربه کنی ( شاد باش )گزارش
0 | 0
philharmonic society١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٠انجمن فیلارمونیکگزارش
0 | 0
swimming costume٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٨مایوگزارش
25 | 0
single room١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨اتاقی که یک تخت یک نفره دارد.گزارش
21 | 1
hard news١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨اخبار جنگ و سیاستگزارش
7 | 1
crawlers١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١٨در اخبار: زیر نویس خبرهاگزارش
2 | 1
dark and drab news١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨اخبار حزن انگیزگزارش
2 | 0
soft news١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨اخبار فشن و مدلگزارش
2 | 0
sheet music١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٨پارتیتورگزارش
18 | 0
culinary delight١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/١٨غذاهای خوشمزهگزارش
5 | 1
cardiovascular exercise٠٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٨ورزش های هوازیگزارش
2 | 1
tickle the ivories١١:١٢ - ١٣٩٩/٠١/١٧نواختن پیانوگزارش
0 | 0
bokeh١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١٦افکتی مات یا شکل هنری و زیباشناسانه برای عکاسی است که در نواحی خارج از فوکوس تصویر ایجاد می شود.گزارش
14 | 0
search engine٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٥موتور جستجوگزارش
16 | 0
pan fried١٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/١٥تابه ایگزارش
7 | 0
detached house٠٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/١٤خونه ای که با هیچ خونه ای دیوار مشترک نداره و به هیچ خونه ای نچسبیده باشه.گزارش
80 | 0
vegetative٢١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٣در پزشکی: آدم مرگ مغزی شدهگزارش
7 | 0
viewing shelter١٤:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٣آلاچیقی که برای تماشای حیوانات و در امان ماندن از خطر میسازند.گزارش
12 | 0
excavate١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٣کنده کاری با دقت به وسیله قلم موگزارش
2 | 1
round about١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠١/١٣در شهرسازی: فلکهگزارش
9 | 0
standstill١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/١٣در ترافیک، وقتی که قفل میشه.گزارش
9 | 1
roll١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/١٠نان مخصوص همبرگرگزارش
83 | 1
sifter١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠چای صاف کنگزارش
2 | 0
confectionary sugar١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠پودر قندگزارش
0 | 0
stale bread١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠١/١٠نان بیاتگزارش
5 | 0
dried milk١٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠شیر خشکگزارش
0 | 1
breast milk١٦:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/١٠شیر مادرگزارش
5 | 0
pasteurized milk١٦:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٠شیر پاستوریزهگزارش
0 | 0
ring pull١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠حلقه رو در قوطی برای باز کردنگزارش
5 | 0
sore tooth٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/١٠دندان دردگزارش
2 | 0
head or trail١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨شیر یا خطگزارش
0 | 0
overhang١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٧پیش آمدگی لبه بامگزارش
9 | 0
eave١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧پیش آمدگی لبه بامگزارش
18 | 0
sideboards١٧:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٦خط ریشگزارش
5 | 0
tell a lie١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٥اشتباه گفتن ( I was wrong )گزارش
5 | 1
go for a walk١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٥پیاده روی به قصد لذت بردنگزارش
14 | 0
whopping lie١١:١٨ - ١٣٩٩/٠١/٠٥دروغ شاخدارگزارش
0 | 0
bank job٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٥دزدی از بانکگزارش
5 | 0
piercing scream٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٥جیغ بنفشگزارش
7 | 0