دکتر سام دوانی

دکتر سام دوانی سام دوانی هستم،
دکترای مدیریت و فعال در حوزه مترجم تخصصی. با بیش از دوازده سال سابقه ترجمه، سعی دارم واژه هایی که کمتر به معنای آنان اشاره شده، در اینجا معرفی می کنم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهa bump in the road١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢مشکلات عدیدهگزارش
0 | 0
nonderivative١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٢٣غیرمشتقهگزارش
0 | 0
appreciation of rates٢٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨افزایش نرخگزارش
2 | 0
creative accounting٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧حسابداری ساختگیگزارش
2 | 0
backloads٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤اقتصاد و تجارت: محموله های مراجعتگزارش
0 | 0
intergenerational equity٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣حقوق میان نسلیگزارش
0 | 0
comedy sketches٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٢کلیپ های کمدی که معمولا در شبکه های مجازی به اشتراک گذاشته می شودگزارش
0 | 0
freeriding٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٧( علوم مدیریتی و حسابداری ) : مفتی سواریگزارش
2 | 0
ghosting١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٧( در علوم مالی و بورس ) : شبح سازیگزارش
7 | 0
risk profile١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤ارزیابی ریسک پذیری، برآورد احتمال ریسکگزارش
2 | 1
mukane١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٤تخصصی شیلات: ماهی کپور نقره ایگزارش
0 | 0
finfish١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٣ماهی بالهگزارش
2 | 0
ecoliteracy١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٠سواد اکولوژیکگزارش
0 | 0
hit the nerve١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٠اشاره به یک مسئله حساس و حیاتیگزارش
2 | 0
take something as it comes١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧برای یک اتفاق یا رخداد: همانگونه که هست پذیرایش باشگزارش
0 | 0
impaired judgement١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣قضاوت نادرستگزارش
2 | 0
midwater٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/١٧میان آبگزارش
0 | 0
finfish١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢نهنگ تیغ بالهگزارش
2 | 0
accrual basis of accounting٢٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨مبنای حسابداری تعهدیگزارش
2 | 0
ecclesiastically١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦کلیساییگزارش
0 | 0
lights and shades٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤خوبی ها و بدی ها؛ نکات قوت و ضعفگزارش
0 | 0
denominationally١٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤فرقه ایگزارش
0 | 0
objectified١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/٢١هدفمندسازیگزارش
5 | 1
pinch of salt١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٩اقدام کاری با احتیاگزارش
5 | 0
harmonizing١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١همسوسازیگزارش
7 | 0
contextualization١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١١بسترسازیگزارش
21 | 0
trendspotting١٤:١٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١ترندهای فناوریگزارش
2 | 0
subjectification١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١١ذهنیت سازیگزارش
5 | 0
governmentality١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨حکومت داریگزارش
2 | 0
e tailing١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠خرده فروشی الکترونیکیگزارش
2 | 0
participating unit١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/١٧واحد مشارکت کنندهگزارش
0 | 0
corporatization١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٣شرکت های بزرگ نیمه خصوصیگزارش
5 | 1
dole out٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٢فریب دادنگزارش
5 | 1
compulsive gambling١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢اختلال قمار اجباری : میل به انجام قمار حتی با وجود متحمل شدن ضرر و زیانگزارش
14 | 0
jugerum١٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠١یک واحد اندازه گیری وزن در روم باستانگزارش
2 | 0
knee jerk reaction١٩:٠٠ - ١٣٩٦/١٢/١٤واکنش ناخودآگاهگزارش
32 | 0
entertainment industry٢٢:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٠٩صنعت سرگرمی و بازیگزارش
9 | 0
defensiveness٠١:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٥روانشناسی : حالت دفاعی داشتن.گزارش
21 | 0
commissioning٠١:٣١ - ١٣٩٦/١٠/٢٣حق العملگزارش
7 | 1
nondirective١١:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/١٩مداخلات غیر مستقیمگزارش
9 | 0
guomindang٢١:١٣ - ١٣٩٦/١٠/١٣تاریخ مبارزات حزبی در کومین تانگ ( چین )گزارش
0 | 0
exclusionary١٦:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/١٢انحصاریگزارش
21 | 0
constructivist١٩:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/١١ساختگراگزارش
14 | 1
vicariously٢٠:٥٥ - ١٣٩٦/١٠/١٠غیرمستقیم، نیابتاًگزارش
34 | 1
overvalued٠٩:٣٤ - ١٣٩٦/٠٩/٢٧بیش ارزش گذارى شدهگزارش
12 | 0
humanise٢١:٥٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٤انسانی شدنگزارش
2 | 0
trade off theory٢٠:٠٧ - ١٣٩٦/٠٩/٠٩نظریه بده - بستانگزارش
2 | 1