برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان کباریان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 طپش ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

2 فرجه ،مجاز ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 [Even keel [in shipping ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

4 جن ده = پوشیده دهنده، یعنی کسی که پوشیده و در خفا رابطه جنسی داشته باشد کافی ست به معنای لغوی کلمه دقت کنیم جنده = جن ( پوشیده ) ده (دهنده) ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

5 ایهام [ فلسفه معرفت شناسی و تفکر نقادانه] .زمانی واژه عبارت و یا جمله ای در یک زبان خاص ، دارای ایهام است که همزمان بیش از یک معنا به ذهن متبادر ک ... ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

6 ابهام ،[فلسفه معرفت شناسی و تفکر نقادانه،تفکر انتقادی ] واژه یا عبارت یا جمله، زمانی دارای ابهام است که در یک زبان خاص یک معنا داشته باشد اما حد معن ... ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

7 راهبر و دلیل راه به اصطلاح پارسی قدیم ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

8 انسان کودن و احمق: طبق کاربرد خود انگلیسی زبانان گویند ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

9 مجموعه پلیسی/کاراگاهی ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

10 نام فیلمی ترسناک از دیوید فینچر
رعب و وحشت
نام مستعار قاتل زنجیره ای آمریکا در دهه هفتاد که هنوز هم شناسایی نشده است
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

11 هواشناسی: ژاله ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

12 هواشناسی :یخ ریزه ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

13 بارش (هواشناسی) تخصصی برای هواشناسی و کشتیرانی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|