برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامان عباسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خوانده =محکوم علیه=مشار الیه ١٣٩٨/١١/٢٢
|

2 مقذوف ==آنکه دیگری به او عمل زنا یا لواط را نسبت میدهد ١٣٩٨/١١/٢٢
|

3 دخول الت مرد ب اندازه //ختنه گاه//در دبر انسان مذکر ١٣٩٨/١١/٢٢
|

4 درحقوق //ب معنی //= شلاق ١٣٩٨/١١/٢١
|

5 دلایل ١٣٩٨/١١/١٨
|

6 پاک نجیبزاده
١٣٩٨/١١/٠٦
|

7 انصراف ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

8 یعنی مشروط و معلق نباشد ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

9 ارزش ریالی در دعاوی مالی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

10 ب اینده موکول کردن
ضمانت موجل
١٣٩٨/١٠/١٢
|

11 مرتکب ب چند جرم مثل تعزیر درجه ۷ و ۶ ١٣٩٨/١٠/١١
|

12 قرار موقوفی تعقیب ==قرار توقف تعقیب ١٣٩٨/١٠/١١
|

13 غیر معین ١٣٩٨/١٠/١١
|

14 امانت وثیقه ١٣٩٨/١٠/١٠
|

15 هر کاری ک مربوط ب امور جنسی باشد ١٣٩٨/١٠/١٠
|

16 ب زور خشونت ١٣٩٨/١٠/١٠
|

17 لعنت و نفرین زیاد کردن ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

18 امور حسبی=احوال شخصیه ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

19 شاکی و متشاکی ١٣٩٨/١٠/٠٨
|

20 اهداف ١٣٩٨/١٠/٠٦
|

21 سود بردن از منافع مالی ک ملک دیگری است ١٣٩٨/١٠/٠٦
|