برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سما

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جادوگر ١٣٩٨/١٠/٠١
|

2 Deli
اغذیه فروشی
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

3 Sweater
پلیور
بلوز بافتنی یا زخیم
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

4 باد ملایم
باد دلپذیر
نسیم
Pleasant wind
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

5 باران شدید کوتاه مدت
A short period of rain
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

6 بایر
مرطوب نبودن
Not wet
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

7 نکات مثبت
Good points
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

8 نکات منفی
Bad points
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

9 ابزار ورزشی
وسایل ورزشی
یا sport tool
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

10 غیرواقعی
مجازی
در دنیای حقیقی نیس , در سیستم و دنیای کامپیوتر است
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

11 پیشرفت
بهتر شدن: becoming better
١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

12 Couple of :یعنی دو یا سه تا ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

13 ًتحریک کردن
انگیزه دادن
هول دادن کسی برای انگیزه کار
١٣٩٨/٠٧/١٨
|

14 همه سن ها ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

15 زمین های غیرسالنی مخصوص فوتبال,راگبی... ١٣٩٨/٠٧/٠٩
|