برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

صالــــــح افتخـــــــــــــاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 1_پوشیدن لباس
2_روشن کردن(لامپ/چراغ/و...)
3_چاق تر شدن
١٣٩٨/٠٩/٢١
|

52 1_بازگشتن
۲-برگرداندن قرض
۳-برگشتن به یک وضیعت،موقعیت،و...
آسان تر.
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

53 (پول)پس دادن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

54 تماس گرفتن مجدد با کسی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

55 Return sb to a place,usually by car ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

56 قراردادن در سر جای خو
I put some fruit back in refrigerator
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

57 نوشیدن با ولع ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

58 خوردن با ولع ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

59 مرتـب کـــــــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

60 نگاه اجمالی
مرور سریع بدون خواندن
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

61 زنده ماندن به سختی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

62 عبور کردن
بحث کردن
چک کردن(مرور کردن)
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

63 گمشو!(همراه با عصبانیت)
بزن به چاک!
١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

64 ترک یک مکان بخصوص برای انجام چیزی ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

65 بدرقه کــــــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

66 Syn=go on to ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

67 Continue drivingادامه دادن رانندگی
. For example:I drove on for a long time.
١٣٩٨/٠٩/٠٦
|

68 Continue doing sth ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|