سحرنوروزي

سحرنوروزي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهalludes٠٧:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١١اشاره داردگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهaccount٠٧:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/١١
• The big bang theory is one account of how the universe began.
تئوری بیگ بنگ شرح روایتی است که جهان چگونه اغاز شده است
14 | 1
account٠٦:٥٥ - ١٣٩٧/٠٨/١١
• The police asked him to give an account of his actions on that night.
پلیس إز أون خواست که یه گزارش إز کإرهابی که تو أون شب إنجام داده رو بهش تحویل بده .
12 | 1
account٠٦:٤٨ - ١٣٩٧/٠٨/١١
• He gave an interesting account of their vacation.
أون گزارش جالبی إز تعطیلاتشون داد
46 | 4