برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

رواخواه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 روز های کاری، روزهایی که تعطیل نیست، روزهایی که تمام مکان های عمومی و اداری دایر میباشد ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

2 woman ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

3 یک قطعه نان ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

4 یک برش نان ١٣٩٧/٠٧/١٤
|

5 خنکی هوا
١٣٩٧/٠٦/١٧
|

6 گرم شدن هوا، کمی گرمی هوا ١٣٩٧/٠٦/١٧
|

7 باران باریدن ١٣٩٧/٠٦/١٧
|