برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سحر فتوحی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام یک شخص ١٣٩٧/١٢/١٨
|

2 حتما ١٣٩٧/١٢/١٨
|

3 امکان دارد ١٣٩٧/١٢/١٨
|

4 گذراندن زمان ١٣٩٧/١٢/١٨
|

5 غیرتی ١٣٩٧/١٢/١٨
|

6 دقت ١٣٩٧/١٢/١٨
|

7 زود رنج
١٣٩٧/١٢/١٨
|

8 تسلیم شدن😍 ١٣٩٧/١٢/١٥
|