سحر غفاری

سحر غفاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlost wax casting١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤ریخته گری لاست وکس ( از بین بردن موم ) نوعی ریخته گری که فلز مذاب را درون قالب مومی ریخته، سپس محصول با از بین بردن موم از قالب خارج میشود.گزارش
0 | 0
in some fashion or another١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤in some way به طریقی به نوعی به نحوی در بیان اینکه چیزی باید اتفاق بیفتد و وقوع آن اجتناب ناپذیر است، اما دقیقا مطمئن نیستید چطور.گزارش
0 | 0
inseparably١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢به شکلی لاینفک، جدایی ناپذیرگزارش
2 | 0
tolls١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠عوارضی ها در آزادراهگزارش
5 | 1
penetration pricing١٠:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٩قیمت گذاری نفوذی، قیمت گذاری پیشبردیگزارش
2 | 0
premium pricing١٠:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٩قیمت گذاری بالا، قیمت گذاری گزافگزارش
2 | 0
take all way off١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥[علوم دریایی]: کشتی را به حالت توقف درآوردن.گزارش
0 | 0
sooner rather than later٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٢بدون تأخیر زیاد پیش از آنکه خیلی دیر شودگزارش
7 | 0
lensing٠٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧فوکوس نور گویی با یک لنز ( عامیانه ) فرایند برداشت یک فیلمگزارش
0 | 0
pinhole camera١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦دوربین سوراخ سوزنی ( یا اتاقک تاریک ) دوربین های فاقد لنز با عمق میدان بینهایت منبع ویکی پدیاگزارش
7 | 0
shoot for the moon١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥سعی بر انجام کاری که بسیار دشوار استگزارش
16 | 0
as it were٠٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠١so to speakگزارش
9 | 0
spawning١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٣تخم ریزی یا تخم گذاریگزارش
14 | 0
driven٠٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٣تحریک شدنگزارش
21 | 1
entry level١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٩پایین ترین سطح در سلسله مراتب استخدامگزارش
7 | 0
either or٠٣:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٣یک انتخاب غیرقابل اجتناب بین دو گزینهگزارش
9 | 0
minor planet١٧:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٠٣یک سیارکگزارش
0 | 0
major planet١٧:٥١ - ١٣٩٨/١١/٠٣هر یک از هشت سیاره منظومه شمسیگزارش
0 | 0
tail risk٢١:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢دامنه ریسکگزارش
2 | 0
uber٠٢:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/١٦بیانگر یک نمونه برجسته یا عالی از یک نوع خاص از شخص یا شیءگزارش
23 | 1
BSE١٢:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٧مدرک کارشناسی در رشته های علوم و مهندسی در دانشگاه پرینستونگزارش
2 | 1
villi١٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠پرزگزارش
23 | 0
stem cell١١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠سلول بنیادیگزارش
69 | 0
antral١٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠حفره ای گزارش
14 | 0
hepatopancreatic١٧:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩کبدی - لوزالمعده ایگزارش
0 | 0
promoting١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩ارتقاگزارش
25 | 1
storer١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٨one that stores چیزی که ذخیره یا انبار میشودگزارش
0 | 1
shorting٢١:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٧پیش فروش سهام و از این دست ( sell ( stocks or other securities or commodities ) in advance of acquiring them, with the aim of making a profit when t ... گزارش
5 | 0
RM٢٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨( در بانکداری ) مدیر روابط بانک و مخفف bank relationship managerگزارش
32 | 3
gift certificate١٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٥کارت هدیه ( بانکی ) گزارش
2 | 1
academic institution١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣موسسه آموزش عالیگزارش
2 | 0
thick as thieves١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٠با کسی خیلی نزدیک یا دوستانه بودن، بطوریکه از رازهای هم باخبر باشندگزارش
14 | 1
cop out١٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٩امتناع فوری از یک مسئولیت یا تعهدگزارش
0 | 0
landing page١٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣صفحه ( وبی ) هدفگزارش
2 | 1
lookie loo٠٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣مشتریانی که قصد خرید ندارند و تنها نگاه می کنند، نگاه کردن، خیره شدن گزارش
5 | 0
famils٠٢:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٢٧کوتاه شده ی واژه familiarisation: یک سفر رایگان یا کم هزینه برای آژانس های مسافرتی یا مشاوران ، تهیه شده توسط یک عمده فروش مسافرتی یا شرکت هواپیمایی ... گزارش
0 | 0
non issue٠٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢موضوعی کم یا بی اهمیتگزارش
5 | 0
shoestring٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥بودجه اندک و ناکافیگزارش
12 | 0
trick pony١٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٨کسی یا چیزی که تنها یک بار موفق می شود. کسی یا چیزی که تنها در یک حوزه مهارت دارد one trick ponyگزارش
5 | 0
slave٠٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧( عمران ) مقیدگزارش
14 | 1
recapping١٩:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢تکرار رئوس، مرورگزارش
7 | 0
think outside of the box١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢فکر کردن خارج از چارچوبگزارش
12 | 1
artisanship٠٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٤/١٩مهارت در هنر ( صنعتی ) خاصگزارش
0 | 0
centroiding١٥:٤٥ - ١٣٩٨/٠٤/١١محاسبه مرکز ثقل ( هندسی ) یک منحنیگزارش
0 | 0
muscarinic١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢موسکارین ( آلکالوئید بسیار زهرین به فرمول C9H21NO3 که در برخی قارچ ها و ماهی گندیده و غیره یافت می شود ) ,گزارش
14 | 0
osmolality٠٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢اسمولالیته، غلظت املاح در 1000 گرم آبگزارش
7 | 0
compendiary١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦موجز، مختصر و مفیدگزارش
2 | 0
subsamples١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/١٧زیر نمونه ( نمونه ای استخراج شده از یک نمونه بزرگ )گزارش
12 | 0
presynaptic١٤:٣٣ - ١٣٩٨/٠١/٠٩پیش سیناپسیگزارش
21 | 0
subtypes١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٩نوع ( گونه ) فرعی، نوع ( گونه ) ثانویهگزارش
16 | 0