برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید جمالی کیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متولی قانون گذاری ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

2 مقرون به صرفه ١٣٩٩/٠٧/١١
|

3 مُتِرصد ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 ماهر ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

5 سمج،چقر ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

6 متحول کردن ( به اوضاع خوب ) ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

7 مثل چرخش ۳۶۰ درجه به سمت موفقیت ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

8 به چشم میاد (برجسته ) ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

9 یه کم دسته پایین تر ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

10 تلاشم رو دو چندان کردم (برای بهتر کردن وضعیت) ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

11 به دل گرفتن ( از فرط ناراحتی) ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

12 بالا دست ، مافوق ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

13 مستفاد شدن برای ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

14 استفاده کردن از چیزی برای ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

15 ضعف (از پرکاری ) ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

16 Radiate positivity
روحیه مثبت بودن رو ساطع کردن ، پخش کردن
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

17 ساطع کردن ، پخش کردن ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

18 به کار اومدن(مفید)
Apply to
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

19 He zipped right past me
اون افتاد جلوم (لایی کشید)
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

20 یِهو (خیلی عجیب و غریب رخ دادن) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

21 سپردن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

22 با موفقیت ردش کن یا پست سرش بذار ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

23 رو کردن(میاره،به بار آوردن ) ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

24 کج و کوله ، مشوش ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

25 شفاف ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

26 ضعف ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

27 کلید کردن روی(چیزای بد) ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

28 وصله ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

29 خوشی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

30 ساده( بی نقش و نگار) ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

31 علی و زنجیر کردن چه جسمی چه روحی ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

32 بال بال زدن ، حرکات ریز سریع پشت سر هم مثل حرکت پرچم در باد ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

33 مخمصه ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

34 در معرضِ ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

35 از دنیا بی خبری(نمیدونم چی میگذره از فرط آسایش)،
خوش مستی،
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

36 گلچین کردن ، مهم ها و لازم ها را با الویت بندی انتخاب کردن. ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|