سعید جمالی کیا

سعید جمالی کیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbreak out٢٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٠نوظهور هم معنی میدهگزارش
0 | 0
a cloud on the horizon٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/١٠بدبینانه ترین حالتگزارش
0 | 0
nonexistent٢٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩اصلا نیستگزارش
0 | 0
see through٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩نازک ( که که درون معلوم باشه )گزارش
0 | 0
transparency٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩شفافیت . حتی برای شفایت در امور سیاسی اقتصادی کاربرد دارهگزارش
0 | 0
bulb٢٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩پیازچه ( نه خود پیاز بلکه هر جوانه ای که زیر خاک شکل بگیره و ریشه بزنه مثل شکل پیاز )گزارش
0 | 0
bureaucrat٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٣متولی قانون گذاریگزارش
0 | 1
worthwhile٠٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/١١مقرون به صرفهگزارش
16 | 1
on the look out٠٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٠مُتِرصدگزارش
2 | 0
competent٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦ماهرگزارش
16 | 1
stubborn٢١:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦سمج، چقرگزارش
7 | 1
turnaround٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦متحول کردن ( به اوضاع خوب )گزارش
14 | 0
turnaround٠٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥مثل چرخش ۳۶۰ درجه به سمت موفقیتگزارش
2 | 0
stand out٠٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤به چشم میاد ( برجسته )گزارش
18 | 0
subordinate٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢یه کم دسته پایین ترگزارش
7 | 1
up my game٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢تلاشم رو دو چندان کردم ( برای بهتر کردن وضعیت )گزارش
2 | 0
take it to heart٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢به دل گرفتن ( از فرط ناراحتی )گزارش
2 | 0
superior١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢بالا دست ، مافوقگزارش
18 | 0
symbolize٢٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١مستفاد شدن برایگزارش
2 | 0
make it٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١استفاده کردن از چیزی برایگزارش
2 | 1
fatigue٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠١ضعف ( از پرکاری )گزارش
14 | 0
radiate٠٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠١Radiate positivity روحیه مثبت بودن رو ساطع کردن ، پخش کردنگزارش
7 | 0
radiate٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠١ساطع کردن ، پخش کردنگزارش
2 | 0
apply٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣١به کار اومدن ( مفید ) Apply toگزارش
12 | 1
zip٢٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٣١He zipped right past me اون افتاد جلوم ( لایی کشید )گزارش
0 | 1
lo and behold٠٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠یِهو ( خیلی عجیب و غریب رخ دادن )گزارش
7 | 1
entrust٠٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠سپردنگزارش
5 | 0
get through٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩با موفقیت ردش کن یا پست سرش بذارگزارش
2 | 1
bring to٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩رو کردن ( میاره، به بار آوردن )گزارش
5 | 0
distorted٠٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩کج و کوله ، مشوشگزارش
14 | 0
transparent٠٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩شفافگزارش
25 | 1
dwell on٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩کلید کردن روی ( چیزای بد )گزارش
23 | 0
attachment٠٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩وصلهگزارش
5 | 1
grace٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩خوشیگزارش
7 | 0
plain٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨ساده ( بی نقش و نگار )گزارش
7 | 0
fetter٠٤:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨علی و زنجیر کردن چه جسمی چه روحیگزارش
7 | 0
flutter٠٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨بال بال زدن ، حرکات ریز سریع پشت سر هم مثل حرکت پرچم در بادگزارش
5 | 0
predicament٠٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨مخمصهگزارش
2 | 0
prone٠٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨در معرضِگزارش
30 | 0
carefree١٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧از دنیا بی خبری ( نمیدونم چی میگذره از فرط آسایش ) ، خوش مستی،گزارش
2 | 1
narrow down١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧گلچین کردن ، مهم ها و لازم ها را با الویت بندی انتخاب کردن.گزارش
21 | 0