برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید دولتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودآفرین ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

2 نیروی بین‌سطحی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

3 بین‌سطحی ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

4 بین‌سطح ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

5 سطح‌پو ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

6 سطح‌پویار ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

7 جداسازی فازی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

8 زیست‌دوستی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

9 ناپروتون‌زا ١٣٩٨/٠٧/١٧
|

10 دودوست
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

11 سطح‌دوست ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

12 عدم تمایل یک ماده برای انحلال یا چسبندگی به ماده‌ای دیگر
آب‌گریز، نفت‌گریز، روغن‌گریز، سطح‌گریز
مخالف دوستش
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

13 تمایل یک ماده برای انحلال یا ترکنندگی یک ماده‌ی دیگر
آب‌دوست، نفت‌دوست، روغن‌دوست، سطح‌دوست، دودوست
متضاد گریزش
١٣٩٨/٠٧/١٥
|

14 قطبی شدن، قطبیدن ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

15 قطبش، قطبی شدن، ایجاد اختلاف بار در نواحی مختلف یک مولکول ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

16 همایند ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

17 نفت‌دوست ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

18 میان‌دوست ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

19 کشش‌سنجی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

20 سطح‌پویی، پویش سطحی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

21 کشش لارویی ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

22 سطح‌پو ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

23 باره ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

24 مثبت‌باره ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

25 منفی‌باره ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

26 پروتون‌زا ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

27 لارو، لارویه ١٣٩٨/٠٧/٠٣
|

28 اسیدیت ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

29 جفتِ مواجه ١٣٩٨/٠٦/٣١
|

30 آویزه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

31 نامیزه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

32 قطرک، قطرچه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|