سعید دولتی

سعید دولتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهautopoietic١٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨خودآفرینگزارش
2 | 0
interfacial force١٢:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨نیروی بین سطحیگزارش
5 | 0
interfacial١٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨بین سطحیگزارش
12 | 0
interface١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨بین سطحگزارش
14 | 1
surface active١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨سطح پوگزارش
0 | 0
cosurfactant١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨سطح پویارگزارش
0 | 0
دکانته٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢جداسازی فازیگزارش
0 | 0
ecofriendly١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢زیست دوستیگزارش
7 | 1
aprotic١٥:١١ - ١٣٩٨/٠٧/١٧ناپروتون زاگزارش
2 | 0
amphiphile١٤:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٥سطح دوستگزارش
2 | 1
amphiphile١٤:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٥دودوست گزارش
2 | 0
گریزش١٤:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/١٥عدم تمایل یک ماده برای انحلال یا چسبندگی به ماده ای دیگر آب گریز، نفت گریز، روغن گریز، سطح گریز مخالف دوستشگزارش
0 | 0
دوستش١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٥تمایل یک ماده برای انحلال یا ترکنندگی یک ماده ی دیگر آب دوست، نفت دوست، روغن دوست، سطح دوست، دودوست متضاد گریزشگزارش
0 | 0
قطبش١٤:٤٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٥قطبی شدن، قطبیدنگزارش
0 | 1
قطبیدن١٤:٤٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٥قطبش، قطبی شدن، ایجاد اختلاف بار در نواحی مختلف یک مولکولگزارش
2 | 0
collocation٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥همایندگزارش
21 | 1
oleophilic٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥نفت دوستگزارش
2 | 1
amphiphile٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥میان دوستگزارش
2 | 0
interfacial tension٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥کشش لاروییگزارش
0 | 0
cation٢١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥مثبت بارهگزارش
5 | 0
ION٢١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥بارهگزارش
9 | 1
tensiometry٢٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥کشش سنجیگزارش
5 | 0
surface activity٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥سطح پویی، پویش سطحیگزارش
2 | 0
surfactant٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥سطح پوگزارش
9 | 0
anion٢١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥منفی بارهگزارش
7 | 0
protic٢١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٥پروتون زاگزارش
7 | 0
interface٢٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٧/٠٣لارو، لارویهگزارش
9 | 1
acidity٠٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢اسیدیتگزارش
2 | 0
encounter pair١٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/٣١جفتِ مواجهگزارش
0 | 0
suspension١٦:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠آویزهگزارش
2 | 1
emulsion١٦:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠نامیزهگزارش
5 | 1
droplet١٦:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٣٠قطرک، قطرچهگزارش
7 | 1