برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعید ن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 idle air
هوای آزاد
١٣٩٨/٠٥/٣١
|