سعید سخدری

سعید سخدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهزبان بین المللی١٢:١٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٩Lingua francaگزارش
0 | 0
گور دسته جمعی٠٨:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٦Mass burial siteگزارش
0 | 0
دیه٠٨:٤٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٦Restitutionگزارش
0 | 0
توله٠٨:٤١ - ١٤٠١/٠٦/٢٦Pupگزارش
0 | 0
دماغه١٠:٠١ - ١٤٠١/٠٢/١٦Capeگزارش
0 | 0
تنفس دهان به دهان٢٣:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٣٠The kiss of lifeگزارش
0 | 0
اسطوخودوس انگلیسی٢١:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٢٨Lavendarگزارش
2 | 0
حکیم١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٢٦Polymathگزارش
2 | 0
صدف خوراکی١٣:٣٣ - ١٤٠١/٠١/٢١Musselگزارش
0 | 0
در خدمت شما هستم١٠:٥٩ - ١٤٠١/٠١/٢٠I'm at your disposalگزارش
2 | 0
دلال٢٠:٣٨ - ١٤٠١/٠١/١٢Scalperگزارش
0 | 0
پیاده کردن١٩:٣٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٠Drop offگزارش
2 | 0
دامداری١٥:١٥ - ١٤٠٠/١٠/١٤Dairy farm Feed yard/feed lotگزارش
2 | 1
خاک برگ٠٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢Peatگزارش
0 | 0
سوابق تحصیلی١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣Alma materگزارش
0 | 1
دروغگویی١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣Mendacityگزارش
0 | 1
قلابچه ماهی١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٣Anglerfishگزارش
0 | 0
سرک کشیدن در زندگی دیگران١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦Pry: I am sick of you prying into my private lifeگزارش
2 | 0
بنزین زدن٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧To fuel the carگزارش
5 | 0
بغض کردن١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٠Choke upگزارش
5 | 1
ثبت کردن١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٠Notarizeگزارش
5 | 0
سربرگ١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨Letterheadگزارش
0 | 1
حاشیه نشین١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧Slum dwellerگزارش
0 | 0
جنگل زدایی١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧Forest clearanceگزارش
0 | 1
by invoking١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨به استنادگزارش
0 | 0
فامیل درجه یک١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨Immediate familyگزارش
39 | 1
in question١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مورد بحثگزارش
7 | 0
امتحان جامع٠٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Comprehensive examinationگزارش
0 | 0
انتقاد کردن٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Chastiseگزارش
0 | 1
نمایندگی فروش٠٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Franchiseگزارش
5 | 1
پیشی گرفتن٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦Outpaceگزارش
0 | 0
spill٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سرریز کردن مخزن سدگزارش
2 | 0
extracurricular٠٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤غیر درسیگزارش
5 | 1
اب مرغ١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠١Bouillonگزارش
2 | 0
حکم٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١Warrantگزارش
2 | 1
علاقه مند١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠Intriguedگزارش
2 | 1
کیسه گونی١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠Gunny bagگزارش
0 | 0
دروغین١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦Shamگزارش
5 | 1
farce١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥نمایش خنده دارگزارش
5 | 1
بازی کردن با احساس دیگران١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥Toy with somebody's feelingگزارش
2 | 0
کج بحث١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Argumentativeگزارش
5 | 1
crooked٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٩پیچ در پیچگزارش
2 | 0
شاد١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Blissfulگزارش
5 | 0
deed١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤سند ملکگزارش
16 | 0
جبران کردن١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥To pay some one back گزارش
12 | 0
دورکاری١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥Teleworkingگزارش
9 | 0
کلبه درویشی٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١Humble abodeگزارش
2 | 0
turn out١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣مشارکت در انتخاباتگزارش
16 | 1
single٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٨تک آهنگگزارش
23 | 1
نهادینه١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦Deep seated =deep rooted =ingrainedگزارش
25 | 1