سعید سخدری

سعید سخدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخاک برگ٠٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٠٢Peatگزارش
0 | 0
سوابق تحصیلی١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣Alma materگزارش
0 | 0
دروغگویی١١:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣Mendacityگزارش
0 | 0
قلابچه ماهی١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٣Anglerfishگزارش
0 | 0
سرک کشیدن در زندگی دیگران١٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦Pry: I am sick of you prying into my private lifeگزارش
0 | 0
بنزین زدن٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧To fuel the carگزارش
0 | 0
بغض کردن١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٠Choke upگزارش
0 | 0
ثبت کردن١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٠Notarizeگزارش
0 | 0
سربرگ١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨Letterheadگزارش
0 | 0
حاشیه نشین١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧Slum dwellerگزارش
0 | 0
جنگل زدایی١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧Forest clearanceگزارش
0 | 1
by invoking١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨به استنادگزارش
0 | 0
فامیل درجه یک١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨Immediate familyگزارش
12 | 0
in question١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مورد بحثگزارش
2 | 0
امتحان جامع٠٩:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Comprehensive examinationگزارش
0 | 0
انتقاد کردن٠٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Chastiseگزارش
0 | 0
نمایندگی فروش٠٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧Franchiseگزارش
0 | 1
پیشی گرفتن٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦Outpaceگزارش
0 | 0
spill٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦سرریز کردن مخزن سدگزارش
2 | 0
extracurricular٠٨:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤غیر درسیگزارش
0 | 0
اب مرغ١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠١Bouillonگزارش
0 | 0
حکم٠٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١Warrantگزارش
0 | 0
علاقه مند١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠Intriguedگزارش
0 | 1
کیسه گونی١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠Gunny bagگزارش
0 | 0
دروغین١٨:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦Shamگزارش
2 | 0
farce١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥نمایش خنده دارگزارش
2 | 0
بازی کردن با احساس دیگران١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥Toy with somebody's feelingگزارش
2 | 0
کج بحث١٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢Argumentativeگزارش
2 | 1
crooked٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/١٩پیچ در پیچگزارش
2 | 0
شاد١٣:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٨Blissfulگزارش
2 | 0
deed١٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٤سند ملکگزارش
9 | 0
جبران کردن١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥To pay some one back گزارش
9 | 0
دورکاری١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥Teleworkingگزارش
2 | 0
کلبه درویشی٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١Humble abodeگزارش
2 | 0
turn out١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣مشارکت در انتخاباتگزارش
14 | 0
single٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٨تک آهنگگزارش
18 | 1
نهادینه١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٦Deep seated =deep rooted =ingrainedگزارش
9 | 1
اشکارا١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧Overtگزارش
2 | 0
اعدام انقلابی١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤Lynchگزارش
5 | 0
تقویت کردن١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢Revitalizeگزارش
2 | 0
به استناد١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢By invoking گزارش
2 | 0
شوره زار٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٧Salt pan Salt flatگزارش
2 | 0
معارفه٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٦Inaugurationگزارش
2 | 1
محیط بان٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩Rangerگزارش
5 | 0
خویشتن داری١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨Exercise restraintگزارش
7 | 0
لگاریتم گرفتن١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣Take logarithm ofگزارش
2 | 0
به توان رساندن١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣Raise to the power of Raise 3 to the power of 2 ۳ را به توان ۲ رساندن گزارش
2 | 0
تا اطلاع ثانوی٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨Until further noticeگزارش
7 | 0
موذی١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩Pesky: pesky insects حشرات موذیگزارش
9 | 1
پیشرفته١٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٣Cutting edge =state of the artگزارش
2 | 1