برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سعیدخسروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از رونق و اعتبار افتاده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

2 کنایه از آزرده و رنجیده شدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

3 با دقت،خیره خیره ١٣٩٩/٠١/١١
|

4 در معنی مجازی تماس ١٣٩٨/١٢/٢٨
|