سعید عباس نژاد اورمولو

سعید عباس نژاد اورمولو دانشجوی دکتری رشته مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
صفحه اینستاگرام: dr_abbasnejad

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlow end disruptors١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤شرکت های اخلال گری که به ارائه قیمت و یا کیفیت سطح پائینی می پردازند.گزارش
5 | 0
address١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦مخاطب قرار دادن، پرداختن به. . . .گزارش
28 | 1
dematerialised٢١:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٢از حالت مادی خارج شده، جایگزین با سیستم غیر کاغذی مبتنی بر کامپیوتر کلا بدین معنا است که مثلا شما در فروش می بینید که کالاها از حالت فیزیک روی سایت ه ... گزارش
9 | 0
go with it١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٩عمل منطبق بر چیزی منطبق با چیزی عمل کردنگزارش
12 | 0
greenwashing١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٧سبزشویی: واژه ای است که به دورویی انسان های به ظاهر دوستدار محیط زیست اشاره دارد به این صورت که با نام حمایت از محیط زیست به محیط زیست صدمه می زنند. ... گزارش
78 | 0
business practice١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٦شیوه های کسب و کارگزارش
9 | 0
profit equation١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٣معادله سودگزارش
7 | 0
addressing١٩:٥٧ - ١٣٩٩/١١/٢٣مخاطب قرار دادنگزارش
18 | 0
cross boundary١٧:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٢٣فرا مرزی - در سازمان و مدیریت به معنای "فراتر ازمرزهای سازمان" می باشد. بین مرزی هم ترجمه می کنند ولی از نظر من فراتر از مرزهای سازمانی بهتر است. اگ ... گزارش
18 | 1
orchestration١٢:٤٣ - ١٣٩٩/١١/١٠همساز نمودن - همساز سازیگزارش
16 | 0
evidence based treatment١٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩درمان مبتنی بر شواهد انسانها معمولاً در ابتدا براساس بعضی شواهد به یک باورخاص می رسند و سپس در بین انبوه اطلاعات به دنبال تأیید باورخود می گردند! و ... گزارش
14 | 0
ndvi١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٩شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهیگزارش
7 | 0
phenology٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨مطالعه تاثیر آب و هوا بر پدیده های مورد مشاهده سالانه در فعالیت گیاهان و حیواناتگزارش
7 | 0
authenticity٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧صحت ( در روش تحقیق )گزارش
25 | 0
deduce١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤قیاس ( توجه به این نکته که این واژه در مقابل واژه Induce به معنای استقرا قرار دارد، مهم است ) .گزارش
23 | 1
jobs to be done٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢اشاره به تئوری JTBD دارد و عموماً به معنای" آنچه که به مشتریان انگیزه خرید می دهد" می باشد.گزارش
12 | 0
latecomer٠٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠١دیرآمدهگزارش
16 | 0
is all about١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨در رابطه با - در مورد - مربوط بهگزارش
16 | 0
the inclusion of stakeholders٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مشارکت دادن ذینفعانگزارش
5 | 0
at a profit١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧با منفعت، با یک سود خوبگزارش
9 | 0
one off process٠١:١١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦فرایند یکباره/بی تا/ نادر/ تکگزارش
7 | 0
fluid phase١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥مرحله انعطاف پذیرگزارش
5 | 1
component technologies٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥فناوری های مربوط به اجزای سازنده یک محصول کلی ترگزارش
5 | 0
add on٢٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢افزوده، ضمائم، افزونهگزارش
14 | 0
pressing challenges٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢چالش های ضروری/مهم/ عاجلگزارش
5 | 0
service provision٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢١تدارک خدمات - تامین خدمات -گزارش
7 | 0
short term oriented٢٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢١مبتنی بر کوتاه مدت - کوتاه مدت مدارگزارش
5 | 0
disruptive innovation١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٦نوآوری تحول آفرینگزارش
39 | 0
exploitative learning١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٦یادگیری از دانش فعلی؛ یادگیری استخراجیگزارش
12 | 0
soar١٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٦صعودی، بالا رونده، اوج گیرندهگزارش
30 | 0
arithmetic١٤:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٧واحد محاسبه - چگونگی محاسبه بر مبنای. . . صورت می پذیردگزارش
28 | 1
incubation٠٦:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤دوره تکوین یافتن ( اندیشه، طرح و. . . )گزارش
83 | 0
in the face of١٤:٤٩ - ١٣٩٨/٠١/١٩رویارویی در مواجهه با. . . گزارش
67 | 1
limited spread١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/١٧اشاعه محدود کمتر توسعه یافتهگزارش
7 | 0
financial promoter١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/١٧مروجین مالیگزارش
7 | 0
activation١٧:١٩ - ١٣٩٨/٠١/١٥راه اندازیگزارش
18 | 0
fulfilment١٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/١٥ایفاگزارش
18 | 1
insurance bond١٥:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/١٥تعهد بیمه ضمانت بیمهگزارش
7 | 0
depersonalization١٤:٣٠ - ١٣٩٨/٠١/١٥غیر شخصی سازیگزارش
23 | 1
inheritance١٦:٢١ - ١٣٩٨/٠١/١٤مانده از گذشته به میراث مانده قبلیگزارش
39 | 1
individual customer٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠١/١٢مشتری حقیقی مشتری نهایی هر نوع مشتری که مشتری تجاری ( business customer ) نباشد. مشتری تجاری یا مشتری صنعتی نوعی مشتری است که محصولات یا خدمات را برا ... گزارش
25 | 0
at the heart of٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠١/١٢در بطن. . .گزارش
69 | 0
intercompany١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠١/١١فیمابین شرکت هاگزارش
12 | 0
unrepresentative sample١١:١٠ - ١٣٩٨/٠١/١١نمونه آماری غیر معرف نمونه آماری که نمایاننده جامعه آماری نیستگزارش
12 | 0
universal right١٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٩حق همگانی حق عمومیگزارش
7 | 0
mutual insurance١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٠٩شرکت بیمه تعاونی منظور شرکتهای بیمه تعاونی است که بیمهگذاران در عین حال سهامدار آن ها هم هستند. سهام این قبیل شرکت ها در بازار سهام وجود ندارد.گزارش
7 | 0
multitouch١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٩چند لمسی یعنی اینکه اگه شما به طور همزمان دو نقطه مختلف از صفحه نمایش رو لمس کنید صفحه نمایش به هر دو آنها عکس العمل نشان دهد.گزارش
9 | 1
it is possible١٥:٠١ - ١٣٩٨/٠١/٠٩دور از ذهن نیست یحتمل است احتمال داردگزارش
25 | 0
leveraging٢١:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٠٨به کار بستن اهرمی نمودنگزارش
60 | 0
concern١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٨مد نظر قرار دادنگزارش
124 | 3